İş Hukuku deyince akla işletmelerin ve işyerlerinin çalışma hayatlarındaki ihtiyaçlarının giderilmesi,  işin görülmesi için gerekli ve nitelikli personelin iş güvenliği tedbirleri ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca usulüne uygun çalıştırılmaları için gerekli evrak ve belgelerin hazırlanması, sözleşmelerin yapılması gelmektedir.

Belirli Süreli İş Akdi, Belirsiz Süreli İş Akdi, İşyeri Disiplin Yönetmeliği, Gizlilik Sözleşmeleri, Rekabet Etmeme Sözleşmesi gibi akitlerde işyerinin ve işin özelliklerine uygun şartlarda sözleşmelerin hazırlanması bu konuda uzman avukatın hukuki yardımı nezaretinde sağlandığı takdirde olası pek çok sorunun önüne geçilmiş olacaktır.

Çalışanların yabancı olması halinde çalışma izini ve oturma izini alınması gibi işlemlerin de yerine getirilmesi için uzman desteğine ihtiyaç bulunmaktadır.

İş Hukuku alanlarında başlıca hukuki yardım şekillerine örnek olarak;

* İşçi – İşveren İlişkileri Konusunda Danışmanlık

* Kıdem Ve İhbar Tazminatı Ve Diğer İşçi Alacağı Davaları

* İşe İade Davaları

* İş Kazalarından Doğan Tazminat Davaları

* İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Davaları

* İş Hukukundan Doğan Diğer Davalar

* İş Kanunları             : 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu,

212 ve 5953 sayılı Basın-İş Kanunu,

854 sayılı Deniz İş Kanunu ile ilgili davalar

İşyerinin Devri Nedeni İle Ortaya Çıkan İş Hukuku Alanını İlgilendiren İşlemler

İşverenin İş Kanunundan Doğan Sorumlulukları Hakkında Danışmanlık Hizmetleri

İşçi-İşveren İhtilaflarından Kaynaklanan İşçi Alacakları Davaları

–          Kıdem Tazminatı

–          İhbar Tazminatı

–          Fazla Çalışma, Bayram  Ücreti

–          İzin Ücreti

–          Yeni İş Arama İzni Verilmemesinden Kaynaklanan Davalar

–          Ücret Alacağı Davaları

–          İşe İade Davaları,

* Sendikalar Kanunu :  –    Grev-Lokavt

–          Sendikal Haklar,

–          Yetki İhtilafları,

* Sosyal Güvenlik Hukuku :

–          Hizmet Tespiti davaları, Sigorta Başlangıç Tespiti Davaları, İtibari Hizmet Davaları

–          İş Kazasının Tespiti davaları,İş Kazasından Doğan Maddi Ve

* Manevi tazminat Davaları,

–          İdari Para Cezaları İle İlgili Davalar,

–          Maluliyet – Yaşlılık – Ölüm Sigortası İle İlgili Davalar

  • Maluliyet Tespiti,
  • Ana-Babaya Aylık Bağlanması
  • Sigortalının Eş Ve Kız Çocuklarına Bağlanan Aylıkların
  • Takas-Mahsup İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar,

* Kesilmesi İşlemlerinin İptali Davaları,

–          İsteğe Bağlı Sigortalılık İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar,

–          Tedavi Gideri Alacakları İle İlgili Davalar,

* Medula Uygulamaları Ve Sağlık Sigortası Uygulamalarından Kaynaklanan Davalar,

–          Eczane-Optik-Hastane Sözleşmelerinin İptali İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar,

–          Yersiz Ödemeden Kaynaklanan Davalar,

–          6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında

* Kanunun Uygulanmasından Doğan Ödeme Emrinin İptali, Haczin Kaldırılması İle İlgili Davalar,

–          Sosyal Güvenlik Destek Priminden Kaynaklanan Davalar,

–          Doğum Borçlanması Davaları,

–          Yurtdışı Borçlanması Davaları,

–          İşyeri Tescil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar,

–          Türkiye İle Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Anlaşması Bulunan Veya Bulunmayan Ülkelerin Türkiye’ De Bulunan Yabancı Uyruklu Vatandaşların Veya Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Sorunları İle İlgili İhtilaflardan Kaynaklanan (Kısa-Uzun Vade Davalar, Yurtdışında Ev Kadını Olarak Geçen Sürelerin Borçlandırılması İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar,

–          İşveren Mevzuatı İle İlgili Davalar