İnsan Hakları terimi dünyadaki tüm insanlar için özgürlük ve eşitlik için ideallerin temsil edildiği bir hukuk alanıdır.

İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir.

Erkek, kadın ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (The Universal Declaration of Human Rights) 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Bu bildirge birçok ulusal ve uluslararası yasanın temelini oluşturmaktadır.

Hukuk alanında uygulama şekli ülkemizde yoğunlukla iki mahkeme (başvuru) yolunda ortaya çıkmaktadır.

        1– AİHM (AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ)

Avrupa Konseyinin bir organı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri ile güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, birey gruplarının, tüzel kişiliklerin ve diğer devletlerin, belirli usulî kurallar dâhilinde başvurabileceği bir yargı merciidir.

İç hukuk yolları tüketildikten sonra hak ihlali iddianız devam ediyor ise bu mahkemeye başvurmanız için uzman bir avukattan yardım almanız önerilmektedir.

Büromuz hak ihlali iddianız konusunda gerekli analiz ve incelemeleri titizlikle yaparak başvurunuzu hazırlamakta ve mahkemede sizleri temsil etmektedir.

        2-  ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Bireysel Başvuruları kabul etmeye başlamıştır.

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücü- nün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama yolu olarak tanımlanabilir.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kişiler, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilmektedirler.

Büromuz hak ihlali iddiasının incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu etkin başvurunun sağlanması için hukuki yardım sunmaktadır.

  3- ULUSLARARASI (LAHEY) ADALET DİVANI

Birleşmiş Milletler ‘in ihtilafların çözümlenmesi için oluşturulan organı Uluslararası Adalet Divanı’dır. Lahey Divanı olarak bilinen divan, 1946 yılında kurulmuştur. Mahkeme üye ülkelerden gelen ihtilaflarla ilgili karar vermekte ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarından gelen taleplerle ilgili olarak görüş bildirilmektedir. Birçok konu tüm Divan tarafından ele alınmaktadır; fakat 1981 yılından beri tarafların istekleri üzerine bazı davalar özel kurullara sevk edilmiştir.

Divan’ın baktığı davalarda, ekonomik haklar, geçiş hakları, gücün kullanılmaması, ülkelerin iç işlerine karışılmaması, diplomatik ilişkiler, rehine almak, sığınma ve tabiiyet  hakkını içeren uluslararası konuları ele almıştır. Ülkeler aralarındaki fikir ayrılıklarına tarafsız hukuki bir çözüm getirilmesi için Divan’a başvururlar. Divan, kara ve  deniz sınırları ve bölgesel özerklik gibi konulara barışçıl çözümler getirerek, anlaşmazlıkların tırmanmasını önlemektedir.

Adalet Divanı’nın temel amacı, Avrupa Birliği hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Divan, Birlik hukukunun yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka saygıyı sağlama, ulusal hukuk düzenleri ile AB hukuk düzeni arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki denetim, yorum, uyuşmazlık çözme, hukuk yaratma ve boşluk doldurma işlevlerini yerine getirir.

Başta serbest dolaşım ve sığınma hakları olmak üzere AB ülkelerinin hukuki yükümlülüklerinden kaçınmaları üzerine uyuşmazlık sınırlı bireysel müracaat ile mahkemeye götürülebilmektedir. Uyuşmazlığın mahkemeye götürülebilmesi hususunda hukuki yardım ihtiyacı halinde büromuz tarafından hukuki yardım sunulmaktadır.