İmar Hukuku, İdare Hukuku’nun alt dalıdır. 3194 sayılı İmar Kanunu ise İmar Hukukunun temelini oluşturmaktadır.

İmar Hukukunun Alt Ana Başlıkları;

1- İmar Planları,

2– İmar Uygulamaları (18. madde, 10/c madde, Ek Madde 1)

3- Yagılama Usulü

4- 3194 sayılı İmar Kanunu dışında diğer kanun ve yönetmeliklerde de yapıların veya yapı yapacak olanların uyması gereken kurallara yer verilmiştir.

Örneğin ;

            * 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu,

3621 sayılı Kıyı Kanunu,

775 sayılı Gecekondu Kanunu,

2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

6831 sayılı Orman Kanunu,

3572 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun,

2982 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik,

2981 sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik,

3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği,

Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği,

Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği,

Karayolları Kenarında Yapılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik,

ÇED Yönetmeliği,

Su Kirliliğinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik,

Gayrısıhhi Müessese Yönetmeliği,

Tarım Alanlarının Korunması Hakkında Yönetmelik,

Turizm Merkezleriyle ilgili Yönetmelik,

Belediyelerce hazırlanan yönetmelikler gibi bir çok yönetmelikte yapının ve yapı yapacakların uyması gereken kurallar bulunmaktadır.

Bu yasal dayanaklardan kaynaklanan pek çok davada İmar Hukuku başlığı altında hukuki yardım sunulmaktadır.

5- Kamulaştırma,

6- Eski Eser (Korunması Gerekli kültür ve Tabiat Varlıkları)