Danışmanlık; metodolojik ve bilimsel veriler ışığında, karşılaşılan belirli bir sorun hakkında veya faaliyetler sırasında, karşılaşılması muhtemel veya karşılaşılmış sorunların analiz edilerek değerlendirilmesi yoluyla risklere bağlı izlenilmesi önerilen yolların ve çözümlerin aktarıldığı bir hizmet türüdür.

Danışmanlığın en önemli unsuru problemlere getirilen farklı yaklaşımlar ve öneriler yöntemi ile sorunların olası en ekonomik ve negatif etkilerinden arındırılmış çözümlere kavuşulması için gerekli alt yapının sağlanmış olmasıdır.

Bu anlamda olmak üzere salt bilgi yeterli bulunmamakta, gözlem ve analiz yetenekleri konusunda uzmanlık derecesinde gelişmiş olmak ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu kapsamda avukatlar,yasalara bağlı olarak iki şekilde danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

I-                   MÜNFERİT DANIŞMANLIK HİZMETİ

Hizmet talep edenin belirli bir sorun üzerinde çözüme odaklı yardım talebi üzerine avukat konunun tespiti, analizi, ihtimallerin belirlenmesi ve mevcut imkânlarla ulaştırılabileceği sonuçlar açısından değerlendirmelerini yaparak ihtiyaç sahibine yazılı, sözlü veya birden çok toplantılara iştirak etmek suretiyle danışmanlık hizmeti sunabilecektir.

Belirli bir soruna ilişkin çözüm ve rehberlik arayışınız mevcut ise Avukatlık Ücret Tarifelerine göre asgari ücreti yayınlanan bu hizmetin tarafımızdan serbestçe ücretlendirilmesi ve kabulü- reddi söz konusu olabileceğinden taleplerinizi ilettiğiniz anda hizmetin sunulma şekli ve ücretlendirmesi konusunda bilgilendirileceksiniz ve kabulünüz halinde size gerekli hizmet sunulacaktır.

Ofisimizden danışmanlık hizmetlerini bireysel olarak internet ve e-posta aracılığı ile veya video konferans sistemleri yoluyla uzaktan alabilme imkânınız bulunmaktadır.

Büromuza müracaat ederken bu araçlardan hangisini kullanmak istediğinizi belirterek teklif almanız, sizi beklediğiniz hukuki yardıma daha hızlı ulaştırabilecektir.

Bu talepler sırasında dayanak mevcut belgelerinizi yine teknolojik araçlar ile tarafımıza ileterek incelemelerinin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu konuda ofis sekretaryası size yardımcı olacaktır.

Talebiniz çevrimiçi görüşme şeklinde ise sekretarya tarafından size bir randevu temin edilerek iletilecektir.

Randevu öncesinde size gerekli ücretin tutarı ve ödeme şekli iletilerek gerekli yazılı onayınız talep edilecektir.

Ödeme maktu olarak peşin talep edilebileceği gibi görüşme sonrasında zaman birimli olarak da talep edilebilir. Bu hususta belirleyici olan bildirdiğiniz ihtiyaç doğrultusunda sizin için makul olan alternatifin birlikte değerlendirilmesi süreci olacaktır.

II-                BELİRLİ SÜRELİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Ticari kuruluş ve şirketlerin sürekli faaliyetleri nedeniyle bir seferde tüketilecek yardımdan çok belirli süreli anlaşmalarla sürekli hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti almak ihtiyaçları bulunabilecektir.

Kurumsal danışmanlık hizmeti, çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmaya, çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenlemeye, çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmeye, kurumun işlevselliği ve üretkenliğini geliştirmesine yönelik yapılan analizleri ve iyileştirmeleri de içermektedir. Bir kurumun çalışan memnuniyetinin yüksek olması o kurumda yapılan işin kalitesini arttırmaktadır.

Bu danışmanlık hizmeti kapsamında belirli bir süreli yazılı sözleşme ile işin gereği doğrultusunda, belirli zamanlarda ödeme kararlaştırılarak, dönem içerisinde meydana gelen işleyiş sırasındaki hukuki konulara ilişkin, danışma yöntemi ile yetkilendirilen kişilerin avukatlık ofisine ulaşması, sorularını ve sorunlarını paylaşması, değerlendirmenin sonucundan sözlü veya yazılı olarak konuya ilişkin görüşlerin alınarak işletmenin yönetiminde olası sorunları engellemek için birçok karar anında kullanılarak verimli işletme modelinin yaratılması için kullanılmaktadır.

Ticari işletme ve şirketlerin bu şekilde yaptıkları anlaşmalar ile aldıkları danışmanlık hizmetleri sırasında, hizmet veren avukatlar tarafından işletmenin genel yapılanması ve çalışma düzeni, hukuki bakış ile birlikte analiziçerçevesinde gerekli işletmesel kararların, iş akış diyagramlarının ve evraklarının oluşturulması için ek olarak kurumsal işletme dönüşümleri için destek sağlanabilmektedir.

Çağdaş ve verimli bir işletmenin varlığı için sadece ekonomik yaklaşımlar yetmemekte aynı zamanda olası aşamaların varlığı da dikkate alınarak risk analizi yapılması ve özellikle uyuşmazlıkların doğmadan önüne geçilebilmesi için işletmesel tedbir ve kararların alınarak yaşama geçirilebilmesi gerekmektedir.

İşletmelerin, işçi akitlerinden başlayarak işletmesel süreçte gerekli tüm evrak ve bilgi akışının uzman bir hukukçu analizi ile birlikte değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi,  işletmenin orta ve uzun vadede sağlıklı bir yönetim modeline kavuşturulması için çok önemli bir ihtiyaç niteliğindedir.

            Ticari İşletmelere Verilebilecek Danışmanlık Hizmet Başlıkları;

*    Sözlü ve yazılı sorulara cevaplandırmak yoluyla hukuki danışmanlık yapmak,

*   İşletmenin tarafı olacağı sözleşmeleri inceleyerek riskler ve ihtimaller konusundagörüş bildirmek,

*    Çalışanlar için hizmet sözleşmelerini incelemek ve yasal şartların sağlanması için görüş bildirmek,

*     Talep edilen hallerde toplantılara katılarak sürece iştirak etmek, gerektiğinde görüş bildirmek,

*    Şirket genel kurul işlemlerine nezaret edilmesi,

*   Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri işlemleri hakkında görüş bildirilmesi, sürece nezaret edilmesi,

*     Şirket muhasebe ve mali kayıtlarının hukuki sonuçları hakkında görüş bildirilmesi,

*  Şirketlerin iş akış diyagramlarının oluşturulmasında hukuki ihtiyaçların ve sonuçlarının gözetilmesini sağlayarak verimliliğin korunmasına yardımcı olunması,

*   Şirketlerin ihale hukukundan kaynaklanan hak ve borçları hakkında hukuki görüş bildirilmesi,

*  Şirket ortaklık yapısı ve kar dağıtımları hakkında olası sorunlar gözetilerek görüş bildirilmesi,