Borçlar Hukuku, Medeni Hukukun Borçlar ilişkisini düzenleyen dalıdır.

Genel kapsamında alacak-borç ilişkileri, borcun sona ermesi, alacağın devredilmesi (temlik), bir başkasının borcuna kefil olunması, ödünç para  verilmesi,  sözleşme, kira ilişkileri, iş yasasına girmeyen nitelikteki işçi ve çalışma ilişkileri, haksız fiillerden sorumluluk, tazminat hükümleri ve benzeri alanlarda yaşanan sorunların düzenlendiği hukuk dalıdır.

Bu alanda hukuki yardım başlıklarına verilebilecek örnekler;

* Tazminat Davaları

– Trafik Kazaların Kaynaklanan Tazminat Talepleri

– Tıbbi Hata Nedeniyle Doğan Tazminat Talepleri

– Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Talepleri

* Aktüerya Uzmanlığı Ve Destekten Yoksunluk Davaları

* Kira Hukukundan Kaynaklanan Davalar

– Kira Alacağı Takip Ve Davaları

          – Tahliye Davaları

– Kira Tespiti Davaları

– Kira Uyarlama Davaları

* Sözleşmenin Haksız Sona Erdirilmesinden Doğan Davalar

– (Culpa In Contrahendo)Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurdan Doğan Sorumluluk Davaları

* Sözleşmeden Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları

* Eksik Borç Davaları

* Sebepsiz Zenginleşme Davaları

* Alacağın Temliki Ve Bundan Doğan Davalar

* Rücu Davaları

* Satıştan Doğan Davalar

* Komisyon Sözleşmesinden Doğan Davalar

* Kefalet İlişkisinden Doğan Davalar

* Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Doğan Davalar

* Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Davalar

* Yayım Sözleşmesinden Doğan Davalar

* Bağlanma, Ceza-İ Şart Ve Caymadan Doğan Davalar

* İfa İmkânsızlığından Doğan Davalar

* Temerrütten Kaynaklanan Davalar

 

  * Aktüerya alanında hizmet veren büro kurucusu Av. Nezih Dağdeviren gerekli eğitimi alarak sınavını başarmak suretiyle uzman olmuştur.