T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ

E: 2015/15139
K: 2017/1829
K.T.: 15.02.2017

Özet: Davacı avukat davadan azledilmiş olmakla dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkilinden Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesi hükmü uyarınca karşı yan vekalet ücretini de talep edebilir.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı avukat, davalının vekili olarak … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/20 Esas sayılı dosyası ile sigorta şirketine yönelik tazminat davası açarak takip ettiğini, dosyanın karar aşamasına geldiğini, davalının haksız olarak azlettiğini ve hem akdi hem de kaşı taraf vekalet ücretini ödemediğini, alacağın tahsili amacıyla başlattığı icra takibine davalının haksız yere itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaline ve %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiş, duruşmalarda, davacının davayla ilgilenmediğini ve kendisini süreçle ilgili olarak bilgilendirmediğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, davalının yapmış olduğu itirazın 5.720,00 TL asıl alacak yönünden iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına ve asıl alacağın %20 si oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı avukat, haksız azledildiğinden bahisle tüm vekalet ücreti alacağını istemiş, davalı azlin haklı olduğunu savunmuş, mahkemece, azlin haksız olduğu benimsenmek suretiyle tüm vekalet ücretine hak kazandığı, ancak karşı yan vekalet ücretine hak kazanamayacağı belirtilmiş, bu kabule göre hüküm tesis edilmiştir. Davacı avukat davadan azledilmekle dosyadan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkilinden Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesi hükmü uyarınca karşı yan vekalet ücretini de talep edebilir. Mahkemece, bu kısım isteğin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 273,75 TL kalan harcın davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15/02/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.