T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No :2012/3788

Karar No :2012/19537

Tarihi:6.6.2012

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Haciz sırasında borçlunun işyerinde hazır olduğu ve işyerinin R’a ait olduğunu iddia ederek 3.kişi lehine istihkak iddiasında bulunduğu, ödeme emrinin de borçluya haciz yapılan adreste tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda haciz işleminin mahcuzlar borçlu ile üçünçü şahsın elinde iken yapıldığının kabulü gerekir.

İİK.nun 99. maddesi gereğince istihkak davası açmak üzere alacaklıya süre verilebilmesi için, mahcuzların borçlu elinde bulunmayıp haciz sırasında üzerinde mülkiyet iddia eden 3.şahıs elinde olması gereklidir. Ayrıca, İİK.nun 97/a maddesine göre borçlu ile 3.şahsın menkul malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde sayılır.

Borçlunun, işyerinin R’a ait olduğu yönündeki iddiası, açılacak istihkak davasında değerlendirilecek bir husustur. Bu durumda icra müdürünün İİK.nun 96 ve 97. maddelerinde öngörülen prosedürü uygulamak yerine, aynı kanun’un 99. maddesi gereğince dava açmak üzere alacaklıya süre vermesi yasaya aykırıdır. O halde mahkemece şikâyetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.’nun 366. ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Maddeler

  • İİK 99 Madde
  • İİK 97/a Madde
  • İİK 96 ve 97 Madde