6487 SAYILI BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE

 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ve 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUNDA DÜZENLENEN YAPTIRIMLAR 

İLGİLİ KANUN MADDESİ FİİLLER YAPTIRIMI YAPTIRIM MERCİİ

(4250 SAYILI KANUN MADDE 7/3)

4250 Sayılı Kanun Madde 6/2 Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar. 2017 2018
6.271 – 250.900 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7).

 

7.178 – 287.205 TL

(4250 sayılı Kanun Madde 7).

TAPDK
4250 Sayılı Kanun Madde 6/3 Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz.  12.543 – 627.250 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7). 14.357 – 718.013 TL

(4250 sayılı Kanun Madde 7).

Mahalli Mülki Amir
Çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması hâlinde, fail hakkında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezaya hükmolunur(4250 sayılı Kanun Madde 7/ Çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması hâlinde, fail hakkında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezaya hükmolunur(4250 sayılı Kanun Madde 7 Ayrıca Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem yapılır
4250 Sayılı Kanun Madde 6/4 On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır. (Geçici Madde 1/5 hükmü istisnası- Bu maddenin yayımı tarihinde alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda on sekiz yaşını doldurmamış kişileri çalıştırmakta olanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle bu kişileri çalıştırmaya devam edebilirler.) 12.543 – 627.250 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7).

 

 14.357 – 718.013 TL

(4250 sayılı Kanun Madde 7).

Mahalli Mülki Amir
 4250 Sayılı Kanun Madde 6/5

(BU MADDE HÜKMÜ 9 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR)

Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez. Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz. 36.758 – 183.817 TL

(Madde 7).

42.076 – 210.415 TL

(4250 sayılı Kanun

Madde 7).

TAPDK

 

4250 Sayılı Kanun Madde 6/6 Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz. 12.543 – 627.250 TL (4250 sayılı Kanun

Madde 7).

14.357 – 718.013 TL

(4250 sayılı Kanun Madde 7).

Mahalli Mülki Amir
4250 Sayılı Kanun Madde 6/7

(BU MADDE HÜKMÜ 9 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR)

 

Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.

6.271 – 62.723 TL

(4250 sayılı Kanun

Madde 7).

7.178 – 71.799 TL

(4250 sayılı Kanun

Madde 7).

Mahalli Mülki Amir
4250 Sayılı Kanun Madde 6/11 Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz. 13.192 – 125.449 TL (4250 sayılı Kanun

Madde 7).

 

 15.100 -143.601 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7).

 

Mahalli Mülki Amir
4207 sayılı Kanun Madde 2/1-c  Tütün ürünleri;

(…)

Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,

(…) tüketilemez.

109 TL

(4207 sayılı Kanun

Madde 5)

124 TL

(4207 sayılı Kanun Madde 5)

Mahallin Kolluk Personeli
4207 sayılı Kanun Madde 5/16 (4207 sayılı Kanun Madde 5’teki) Bu maddedeki cezaları gerektiren fiillerin bir yıllık dönemde tekerrürü hâlinde idari para cezası bir kat; ikinci tekerrürü hâlinde iki kat artırılarak verilir. Aynı dönemdeki üçüncü tekerrürde de iş yeri on günden bir aya kadar kapatılır.”  

(Tekerrür Hükmüdür)

 

(Tekerrür Hükmüdür)

İlgili mevzuatta gösterilen Yetkili Merciler

(*) 2018 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığı’nca 11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 484 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen % 14,47 ( ondört virgül kırkyedi) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.