T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/21913
Karar No:2015/32637
K. Tarihi:23.12.2015

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK’nun 106. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonraki hükmüne göre; “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden nihayet altı ay ve taşınmaz ise nihayet bir sene içinde satılmasını isteyebilir.”

Aynı Kanun’un 110. maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar” hükmü yer almaktadır.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takipte taşınmazı devralan davacı 3. kişinin, taşınmaz üzerindeki haczin İİK’nun 106-110. maddelerine göre kaldırılması istemini, alacaklı tarafından 06.01.2014 tarihinde satış talep edilip aynı gün satış masrafı yatırılmış olmasından haczin düşmediği gerekçesiyle reddeden memur işlemini şikayet ettiği görülmüştür.

Mahkemece, 17.01.2013 tarihinde haczedilen taşınmazın 06.01.2014 tarihinde süresi içinde satışının talep edildiği ancak bu talebin 06.01.2014 tarihinde icra müdürlüğünce henüz kıymet takdiri yaptırılıp kesinleşmediğinden reddedildiği, satış talebi reddedildiğinden satış talebi kalmadığı ve taşınmazın haczinin düştüğü gerekçesiyle istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda, icra müdürlüğünden hacizli malın satışının süresinde istenilmesi yeterli olup diğer satış şartlarının oluşup oluşmadığının irdelenmesi gerekmez. Bir başka anlatımla icra müdürlüğü kıymet takdiri yapılmamış olması sebebiyle satış talebini reddedemez. Satış istenmiş olması ve satış avansının yatırılmış olması nedeniyle satış düşmez, icra müdürlüğünce kıymet takdiri yapılmadığı gerekçesiyle alacaklının satış talebinin reddedilmesi doğru degil ise de 29.01.2015 tarihli haczin düşmediği yönünde verilen şikayet konusu icra müdürlüğü kararı yerindedir. İİK’nun 106-110. maddeleri gereğince 6352 sayılı Kanun değişikliğinden sonra taşınmazlarda satış isteme süresi haciz tarihinden itibaren 1 yıl olup, somut olayda 17.01.2013 tarihinde haczedilen taşınmazın 1 yıllık süresi içinde 06.01.2014 tarihinde satış avansı ödenerek satışı talep edildiğinden haczin düşmediği anlaşılmıştır.

O halde mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle istemin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.