Strazburg, 23 Kasım 2001 CCJE (2001) OP N°1
[ccje/docs2001/ccje(2001)op n°1e]

AVRUPA HÂKİMLERİ DANIŞMA KONSEYİ
(CCJE)

AVRUPA HÂKİMLERİ DANIŞMA KONSEYİNİN YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE HÂKİMLERİN AZLEDİLEMEMESİNE İLİŞKİN STANDARTLAR KONUSUNDA AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN DİKKATİNE SUNDUĞU
1 (2001) SAYILI GÖRÜŞ

(HÂKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI, ETKİNLİĞİ VE ROLÜNE DAİR R (94) 12 SAYILI TAVSİYE KARARI VE BU BELGEDEKİ STANDARTLAR İLE DİĞER ULUSLARARASI STANDARTLARIN SÖZ KONUSU ALANLARDAKİ MEVCUT PROBLEMLERLE İLİŞKİSİ)

1. Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE), işbu görüşünü, Devletlerin bir ankete vermiş oldukları cevaplar ile CCJE Çalışma Grubunun, CCJE Başkanı ve Başkan Yardımcısının ve CCJE’nin bu konudaki uzmanı Sayın Giacomo OBERTO’nun (İtalya) ayrı ayrı hazırlamış oldukları metinleri temel alarak oluşturmuştur.
2. CCJE’nin kullanımına sunulan kaynaklar arasında, genellikle resmi özelliği haiz olan ve yargı bağımsızlığına dair ilkeleri konu alan bir dizi beyanat da vardır.
3. Özellikle aşağıdaki belgeler, önemli resmi kaynaklara örnek olarak gösterilebilir:
– BM Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri (1985),
– Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Rolüne dair Üye Devletlere yönelik R (94) 12 Sayılı Tavsiye Kararı.
4. Nispeten daha az resmi olan kaynaklar arasında şunlar sayılabilir:
– Avrupa ülkelerinden ve iki uluslararası hâkimlik meslek örgütünden gelen katılımcılar ile Strazburg’da 8-10 Temmuz 1998 tarihinde kabul edilen, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Yüksek Mahkemeleri Başkanlarının 12-14 Ekim 1998 tarihinde Kiev’de gerçekleştirdikleri toplantıda ve ardından 25 Avrupa ülkesinin Adalet Bakanlarının 8-10 Nisan 1999’da Lizbon’da yaptıkları toplantıda desteklenmiş olan Hâkimlerle İlgili Mevzuat Hakkında Avrupa Şartı,
– Varşova ve Slok’ta 23-26 Haziran 1997 tarihlerinde gerçekleşen toplantıda ortaya konulan beyanatlar gibi Hâkimler Yüksek Kurulları veya hâkimlik meslek örgütlerinin temsilcilerinin yapmış olduğu beyanatlar.
5. CCJE’nin tartışmalarında bahsi geçen diğer belgelerden bazıları şunlardır:
– Lawasia Bölgesinde yargı bağımsızlığı ilkelerine dair Pekin Bildirgesi (Ağustos 1997), hâlihazırda bu bölgedeki 32 Yüksek Hâkim tarafından imzalanmıştır,
– Latimer House’un Milletler Topluluğu için Rehber İlkeleri (19 Haziran 1998), 23 Milletler Topluluğu ülkesi ve denizaşırı bölgenin temsilcilerinin katılımı ile ve Milletler Topluluğu hâkim ve avukatlarının himayesinde Milletler Topluluğu Sekreteryası ve Milletler Topluluğu Dairesinin desteği ile gerçekleşen bir istişare toplantısının çıktısıdır.

Tam metin eklerden indirilebilir.

 

EKLER : İNDİR