A- TEK HÂKİM DAVALARINDA PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 31.000,-TL (1)

2017 YILI İÇİN : 32.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 3,83)

üzerinde olmayan davalar, 2576 sayılı Yasanın 7/1 maddesi uyarınca tek hakimle çözümlenir.

(1) Yasal sınır 2012 yılı itibariyle 25.000,-TL olup, önceki yıllara ilişkin parasal hadler ve Yasada yer alan yeniden değerleme hesap usulü kullanılarak bu miktar hesaplanmıştır.

B- İLK DERECE MAHKEMELERİNİN KESİN (İSTİNAF YOLUNA GİDİLEMEYEN)

KARARLARINA İLİŞKİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 5.000,-TL (Yasal sınır)

2017 YILI İÇİN : 5.000,-TL (1) (Yen.değ.oranı : % 3,83)

altında olan davalar hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar 2577 sayılı Yasanın 45/1 maddesi uyarınca kesin olup, bunlara karşı istinafyoluna başvurulamaz.

(1) Yasada yer alan yeniden değerleme hesap usulü nedeniyle miktar değişmemiştir.

C- İSTİNAF MAHKEMELERİNİN KESİN (TEMYİZ YOLUNA GİDİLEMEYEN)

KARARLARINA İLİŞKİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 116.000,-TL (1)

2017 YILI İÇİN : 120.000,-TL (yen.değ.oranı : % 3,83)

altında olan davalarda, bölge idare mahkemelerince verilen kararlar 2577 sayılı Yasanın 46/b maddesi uyarınca kesin olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.

(1) Yasal sınır 2014 yılı itibariyle 100.000,-TL olup, önceki yıllara ilişkin parasal hadler ve Yasada yer alan yeniden değerleme hesap usulü kullanılarak bu miktar hesaplanmıştır.

D- DURUŞMA İÇİN PARASAL SINIR :

Uyuşmazlık miktarı,

2016 YILI İÇİN : 31.000,-TL (1)

2017 YILI İÇİN : 32.000,-TL (Yen.değ.oranı : % 3,83)

üzerinde olan davalarla iptal davalarında, 2577 sayılı Yasanın 17/1 maddesi uyarınca taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

(1) Yasal sınır 2012 yılı itibariyle 25.000,-TL olup, önceki yıllara ilişkin parasal hadler ve Yasada yer alan yeniden değerleme hesap usulü kullanılarak bu miktar hesaplanmıştır.

 

ÖNCEKİ YILLARA İLİŞKİN PARASAL HADLER :

(2576 sayılı Yasanın 7/1 ve 2577 sayılı Yasanın 17/1 maddesi kapsamındaki hadler)

2000 yılı için : 1.000.000.000,-TL (2576 / 7. md.)
2001 yılı için : 1.560.000.000,-TL (yen.değ.oranı : % 56)
2002 yılı için : 2.380.000.000,-TL (yen.değ.oranı : % 53,2)
2003 yılı için : 3.780.000.000,-TL (yen.değ.oranı : % 59)
2004 yılı için : 4.850.000.000,-TL (yen.değ.oranı : % 28,5)
2005 yılı için : 5.390,-YTL (yen.değ.oranı : % 11,2)
2006 yılı için : 5.910,-YTL (yen.değ.oranı : % 9,8)
2007 yılı için : 6.370,-YTL (yen.değ.oranı : % 7,8)
2008 yılı için : 6.820,-YTL (yen.değ.oranı : % 7,2)
2009 yılı için : 7.630,-TL (yen.değ.oranı : % 12)
2010 yılı için : 7.790,-TL (yen.değ.oranı : % 2,2)
2011 yılı için : 8.380,-TL (yen.değ.oranı : % 7,7)
2012 yılı için (1) : 9.230,-TL (yen.değ.oranı : % 10,26)
2012 yılı için (2) : 25.000,-TL (2576 / 7. md. değ. gereği 02/07/2012’den itibaren)
2013 yılı için : 26.950,-TL (yen.değ.oranı : % 7,8)
2014 yılı için : 28.000,-TL (yen.değ.oranı : % 3,93)
2015 yılı için : 30.000,-TL (yen.değ.oranı : % 10,11)
2016 yılı için : 31.000,-TL (yen.değ.oranı : % 5,58)

 

 

(2577 SAYILI YASANIN 46/B MADDESİ KAPSAMINDAKİ HADLER)

 

2014 yılı için : 100.000,-TL (2577 / 46-b md.)
2015 yılı için : 110.000,-TL (yen.değ.oranı : % 10,11)
2016 yılı için : 116.000,-TL (yen.değ.oranı : % 5,58)

 

 

PARASAL HADLERİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USÜL

2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun

Ek Madde 1 – (Ek: 24/2/1988 – 3410/4. md.; Değişik : 8/6/2000 – 4577/4 md.)

Bu Kanunun tek hakimle çözümlenecek davalara ilişkin 7 nci maddesindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

Yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı başından geçerli olmak üzere uygulanan parasal sınırların artışı, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce idare ve vergi mahkemelerince nihaî olarak karara bağlanmış davalar ile Danıştay’ın bozma kararı üzerine bozulan mahkemece yeniden bakılan davalarda uygulanmaz.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

Ek Madde 1 – (Ek: 5/4/1990 – 3622/26 md.; Değişik : 8/6/2000 – 4577/9 md.)

Bu Kanunda öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.