4733 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

(2018 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

 

Madde Eylem İdari Para Cezası 01/01/2018’den itibaren (TL) Uygulayacak Birim
 

 

 

8/5-a

Bu Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından istenilen ticari faaliyetlerini gösterir satış veya faaliyet raporlarını veya bilgi, belge ve numuneleri yazılı uyarıya rağmen belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 105.205-526.043 GTHB
 

 

 

 

 

 

 

8/5-b

Üreticiden satın aldıkları tütünleri satış merkezlerine veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tescil ettirmeyenlere, yazılı sözleşme yapma tarihine uymayanlara, işleme açılış ve kapanışları ile tütün stoklarını ve tütün depolarını süresi içinde bildirmeyenlere, izinsiz standart dışı işleme yapanlara, bu Kanunda tütün eksperi unvanına sahip olanlar tarafından yapılması öngörülen işleri yetkisiz kişilere yaptıranlara, yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile yapılan alım satım kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin almadan bir yere mahsus tütün çeşidinin tohum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan yerlere ekenler, dikenler veya bu amaçlarla taşıyanlar Onbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 20.990-105.205 GTHB
 

8/5-c

İzin almadan veya güncelleme yapmadan, ana girdilerde veya ürün ambalajında değişiklik yaparak ürünleri piyasaya arz edenlere Ellibin Türk Lirasından beşyüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 105.205-1.051.281 GTHB
 

 

 

8/5-d

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

izin almaksızın işleme veya üretim tesislerinde proje tadilat kapsamındaki işlemleri yapan, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, başka bir firmaya devreden ya da ülke dışına çıkaranlara veya bildirimde bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere

Ellibin Türk Lirasından beşyüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 105.205-1.051.281 GTHB
 

8/5-e

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

izin almadan veya bildirimde bulunmadan dökme alkollü içkileri piyasaya arz eden, sevkiyatını yapan veya izin verilen yerlerden farklı yerlerde depolayanlara

İkiyüzbin Türk Lirası idarî para cezası 420.835 GTHB
 

 

8/5-f

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcılarına

Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 2.098-20.990

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir

 

 

 

8/5-g

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara

Ellibin Türk Lirası idarî para cezası 105.205

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir
 

 

8/5-g

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin perakende satışını yapanlara

Beşbin Türk Lirası idarî para cezası 10.515

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir
 

 

8/5-h

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara

(Bu bent 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu hüküm aynı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca 1/7/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.)

Ellibin Türk Lirası idarî para cezası 105.205

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir
 

 

8/5-ı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere,

Beşbin Türk Lirası idarî para cezası 10.515

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir
 

 

8/5-j

Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 2.098-20.990

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/5-k

Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara Yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

(Ek ikinci cümle: 13/2/2011-6111/175 md.)Satışın internet ortamında yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar hakkında da anılan Kanun hükümleri uygulanır.

42.076-210.415

Ayrıca;

Satışın internet ortamında yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar hakkında da anılan Kanun hükümleri uygulanır.

-GTHB

-BTK

 

 

8/5-l

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri satış yerlerindeki raf veya standlara, her türlü teşhir ünitesine, reklam ve tanıtımına ilişkin mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak veya herhangi bir firmaya üstünlük sağlayacak şekilde yerleştirenlere Otuzbin Türk Lirası idarî para cezası 63.121 GTHB
 

 

8/5-m

Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılmasını önlemek amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu Kanun uyarınca yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere Otuzbin Türk Lirası idarî para cezası 63.121 GTHB
 

8/5-n

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 105.205-526.043 GTHB
8/5-o Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere ürettikleri, sattıkları veya satışa arz ettikleri tütünün; 50 kilograma kadar (50 kilogram dâhil) olması halinde 250 TL. 422 Mahalli Mülki Amir
50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dâhil) olması halinde 500 TL. 849
100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dâhil) olması halinde 1.500 TL. 2.554
250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dâhil) olması halinde 3.000 TL. 5.115
500 kilogramdan fazla olması halinde 5.000 TL. 8.531
(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)