27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 78)

(1) SAYILI TARİFE
Vargı Harçları

A) MAHKEME HARÇLARI:

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)

Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

 

 

I- BAŞVURMA HARCI:

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,

1. SULH MAHKEMELERİNDE, İCRA TETKİK MERCİLERİNDE 14.50
2. ASLİYE MAHKEMELERİNDE, İDARE MAHKEMELERİNDE 31.40
3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, YARGITAY, DANIŞTAY VE ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE

(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: l/4/2005)

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

48,30
4. ANAYASA MAHKEMESİNDE

(6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011)

257,50

 

 


II- CELSE HARCI:

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

1. Sulh mahkemeleri:
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (17,80 TL’den aşağı olmamak üzere) (Binde 2,27)
b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 17,80
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (31,40 TL’den az olmamak üzere) (Binde 2,27)

 

 


III- KARAR VE İLAM HARCI:

1. NİSPİ HARÇ:
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden

(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen ibare. Yürürlük:I9/2/2014) (6728 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen cümle. Yürürlük:09/8/20l6) Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. (3239 sayılı Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

(Binde 68,31)
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şüyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 4,55)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:l/4/2005) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
f) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

Nispi harçlar 31,40 TL ‘ den aşağı olamaz.

(Binde 68,31)
2. MAKTU HARÇ:
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 31,40
b) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 65,40
c) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent Yürürlük:l/l/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge idare Mahkemeleri, Yargıtay. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 51,70
d) Tespiti delail, ihtiyatı haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 51,70

 

 


IV- TEMYİZ, İSTİNAF VE İTİRAZ HARÇLARI

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)

a) YARGITAY HUKUK DAİRELERİNE YAPILACAK TEMYİZ BAŞVURULARINDA 154,30
b) Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)
c) DANIŞTAY’A YAPILACAK TEMYİZ BAŞVURULARINDA 154,30
d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine(6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak İSTİNAF YOLU BAŞVURULARINDA 85,70
e) BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ HUKUK DAİRELERİNE YAPILACAK İSTİNAF YOLU BAŞVURULARINDA 85,70
f) Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Karan ile iptal edilmiştir.)
g) Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)
h) Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Karan ile iptal edilmiştir.)

 

 


V- KEŞİF HARCI

(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010)

(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için) 221.80

 

 


B) İCRA VE İFLAS HARÇLARI:

I. İCRA HARÇLARI
1. İCRAYA BAŞVURMA HARCI 31,40
2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 31,40
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 11,38)
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 4,55)
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
    aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 2,27)
    bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g) Menkul tesliminde;
    aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
    bb) İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4. İdare Harçları

(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

21,70
II. İFLAS HARÇLARI
1. Maktu harç:

iflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı

51,70
2. Konunun değeri üzerinden harç:
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 11.38)
III. HACİZ, TESLİM VE SATIŞ HARCI

(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010)

73,60
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

 

 


C) TİCARET SİCİLİ HARÇLARI:

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 233,70
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 670,40
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.510,70
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 115,80
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 166,00
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 367,50
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 115,80
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 166,00
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 367,50
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 45,15
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 65,40
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

115,80
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1) 11,50
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2,104,105) 38,50

 

 


D) DİĞER YARGI HARÇLARI (MÜŞTEREK KISIM):

I. SURET HARÇLARI:
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,80
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,80
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 4,60
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 4,60
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. MUHAFAZA HARÇLARI:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul vc muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
a) Bir yıla kadar (Binde 11,38)
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 5,69)
III. DEFTER TUTMA HARÇLARI:
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (17,80 TL)’den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 4,55)
b) Miras işlerinde defter tutulmasında:
     aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 4,55)
     bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise 48,30
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 48,30
IV. MİRAS İŞLERİNE AİT HARÇLAR
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

(Binde 4,55)
V. VASİYETNAME TANZİMİNE AİT HARÇLAR:
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a) Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 1,13)
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 65,40

 

 

(3) SAYILI TARİFE
Vargı Harçları

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge idare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda.

I. BAŞVURMA HARCI:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 31,40
b) Danıştay’a başvurma 65,40
c) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:6/6/2008) Danıştay’a temyiz başvurularında 136,40
d) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Bölge idare Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında 90,80
II. NİSPİ HARÇLAR:
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında;

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (31.40 TL) ‘den az olmamak üzere

(Binde 4,55)
b) Danıştay kararlarında;

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam defteri üzerinden (65,40 TL)’den az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

(Binde 9,10)
III. MAKTU HARÇ:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında 31,40
b) Danıştay kararlarında 65,40
c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararlarında 65,40
IV. SURET HARÇLARI:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) 1,30