Avukatlık Mesleki Faaliyeti sırasında kesilmek zorunda bulunan SMM nun KDV ile ilgili hükümlerini içerir Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ekte sunulmaktadır.

26.4.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “Avukatlık Ücretleri” başlıklı I-B-4. bölümünde yer alan “…Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler. Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir.” şeklindeki kısmının iptali istemiyle açılan bir dava hakkında verilen karar sitemizin Danıştay Kararları bölümünde sunulmaktadır.

 

Avukatlarımıza aydınlatıcı olması dileğiyle.

 

EKLER : KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ.03-2018