YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

 

Esas Numarası: 2017/1553

Karar Numarası: 2017/2044

Karar Tarihi: 10.05.2017

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARAR VE HÜKÜMLERİNE KARŞI DİRENİLEMEYECEĞİ – Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin, Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerince Verilen Ve Kesin Olmayan Hüküm Ve Kararlara Karşı Yapılacak Başvuruları İnceleyip Karara Bağlamak İle Görevli Olduğu – Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Bozma Dışında Kalan Hükümlerinin Temyiz Edilebileceği – Görevsizlik Kararı Verilerek Uyuşmazlığın Çözümü İçin Dava Dosyası Yargıtay’a Gönderilmiş İse De, Hukuki Manada Bu Kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin Bozma Kararına Karşı Direnme Hükmü Niteliğinde Olduğu – İtiraz Ve Temyize İlişkin Hükümler Saklı Kalmak Üzere Bölge Adliye Mahkemesi Karar Ve Hükümlerine Karşı Direnilemeyeceği; Bunlara Karşı Herhangi Bir Kanun Yoluna Gidilemeyeceği.

 

5235k/25, Gç2, 33

5271k/286

ÖZET:

Asliye Ceza Mahkemesinin ilamı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin bozma ilamının görevsizlik kararı vasfında olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilerek uyuşmazlığın çözümü için dava dosyası Yargıtay’a gönderilmiş ise de, hukuki manada bu kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin bozma kararına karşı direnme hükmü niteliğinde olduğu, ceza yargılamasında kıyas mümkün ise de, mer’i kanunlarda ilk derece mahkemesi ile bölge adliye mahkemesi arasında görev ihtilafı çıkabilecek bir hususun bulunmadığı, kaldı ki CMK’nın “Direnme yasağı” başlıklı 284. maddesi uyarınca, itiraz ve temyize ilişkin hükümler saklı kalmak üzere bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemeyeceği; bunlara karşı herhangi bir kanun yoluna gidilemeyeceği, bu itibarla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin bozma ilamının kesin ve bağlayıcı nitelikte olduğu hk.

KARAR:

Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanıklar A.A ve suç ortakları hakkında yapılan yargılama sırasında; Bakırköy …… Asliye Ceza Mahkemesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ….. Ceza Dairesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleriyle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 ve geçici 2. maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge adliye mahkemelerinin tüm yurtta 20/07/2016 tarihinde göreve başladıkları, aynı Kanunun “Bölge adliye mahkemelerinin görevleri” başlıklı 33/1. maddesi uyarınca, bölge adliye mahkemelerinin, adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak ile görevli oldukları, yine “Ceza dairelerinin görevleri” başlıklı 37/1. maddesi gereğince bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin, adli yargı ilk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak ile görevli olduğu,

Öte yandan, istinaf kanun yolunun 5271 sayılı CMK’nın Altıncı kitap ikinci bölümde düzenlendiği, üçüncü bölümde ise temyiz yasa yolunun düzenlendiği, CMK’nın 286/1. maddesindeki düzenlemeye göre, Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümlerinin temyiz edilebileceği, bunun istisnalarının da maddenin devamında düzenlendiği,

Somut uyuşmazlıkta; Bakırköy …… Asliye Ceza Mahkemesinin …/…./2017 tarihli, 201…/…. Esas ve 201…./….sayılı Kararı ile sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine karşı istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi …… Ceza Dairesinin …./…/2017 tarih ve 201…/…. Esas ve 201…./…. Karar sayılı ilamıyla hükmün bozulmasına karar verilerek dava dosyasının yerel mahkemeye gönderildiği,

Bakırköy …… Asliye Ceza Mahkemesinin …./…/2017 tarih ve 201…/…. Esas ve 201…./…. Karar sayılı ilamı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi …… Ceza Dairesinin bozma ilamının görevsizlik kararı vasfında olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilerek uyuşmazlığın çözümü için dava dosyası Yargıtay’a gönderilmiş ise de, hukuki manada bu kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi …… Ceza Dairesinin bozma kararına karşı direnme hükmü niteliğinde olduğu, ceza yargılamasında kıyas mümkün ise de, mer’i kanunlarda ilk derece mahkemesi ile bölge adliye mahkemesi arasında görev ihtilafı çıkabilecek bir hususun bulunmadığı, kaldı ki CMK’nın “Direnme yasağı” başlıklı 284. maddesi uyarınca, itiraz ve temyize ilişkin hükümler saklı kalmak üzere bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemeyeceği; bunlara karşı herhangi bir kanun yoluna gidilemeyeceği, bu itibarla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi …… Ceza Dairesinin …./…./2017 günlü bozma ilamının kesin ve bağlayıcı nitelikte, Bakırköy …………. Asliye Ceza Mahkemesinin ……./…./2017 günlü görevsizlik kararının da yok hükmünde olduğu anlaşılmakla, ortada Yargıtay tarafından çözümü gereken bir görev uyuşmazlığı bulunmadığından incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, …./…./2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.