T.C.

YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/4334
K. 2014/13719
T. 10.12.2014

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı sözleşmenin iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, yeni malik tarafından açılan, davalı kiracı ile önceki malik kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesinin geçersiz olduğunun tespiti ile tapudaki şerhin kaldırılması ve taşınmazın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece re’sen mahkemenin yetkisi değerlendirilerek, kiralanan taşınmaz Kemer ilçesi sınırları içinde olduğundan yetkisizlik kararı verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı H. A.’in önceki malik ile yapılan 31.12.1998 tarihli kira sözleşmesi ile Kemer ilçesi 115 ada 9 parselde bulunan bağımsız bölümde kiracı olduğunu, sonrasında davalı H.’nın kiralananı, diğer davalı M. T.’na devrettiğini, sözleşmede kiralananın sadece konut amacıyla kullanılacağının belirtildiğini, ancak Kemer Belediyesi tarafından, yapıların ancak turizm amaçlı olarak kullanılabileceği bildirdiğinden, sözleşmenin Turizm Teşvik Kanunu ve İmar Kanunu’na aykırı şekilde kurulması sebebiyle sözleşmenin Borçlar Kanunu’nun 20. ve 117. maddeleri gereğince geçersiz olduğunun tespiti ile tapudaki kira sözleşmesine dair şerhin kaldırılması ve kiralananın tahliyesini istemiştir.

Davada dayanılan ve hükme esas alınan 31.12.1998 tarihli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmadığı gibi, taraflar arasındaki uyuşmazlık, şahsi hak doğuran sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Şahsi hakkı doğuran kira sözleşmesinin, tapuya şerh edilmiş olması, kira sözleşmesine ayni hak niteliği kazandırmayacağından, taşınmazın aynından doğan davalarda uygulanan, HMK’nun 12. maddesindeki kesin yetki kuralının, davada uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Mahkemenin yetkisine dair olarak yetki ilk itirazında da bulunulmadığına göre yargılamaya devam edilerek işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu sebeple bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 10.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.