T.C.

    YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas    : 1980/3647

Karar : 1980/5789

Tarih : 02.07.1980

HACİZ  İSTEME SÜRESİ

İİK.78, 106, 110

Ödeme emrinin bildiriminden sonra bir yıl için haciz isteminde ,bulunulmadığında, haciz istem hakkı düşer. Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından yapılacak yenileme isteminin borçluya bildirilmesine bağlıdır. Haciz yapıldıktan sonra dosyanın takipsiz bırakılması durumunda ise haciz düşmesi söz konusu olup bu halde İİK. m. 106, 110 uygulanır ve yeni haciz istemi üzerine borçluya yenilemenin bildirilmesi gerekmez.

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından temyiz olunması üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21/4/1980 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Ödeme emrinin tebliğinden sonra bir yıl içinde haciz talebinde bulunulmaması halinde haciz isteme hakkı düşer. Yeniden haciz istemek alacaklı tarafından vuku bulacak yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. (İİK. 78), haciz yapıldıktan sonra dosyanın takipsiz bırakılması halinde ise haczin düşmesi söz konusu olup bu durumda 106 ve 110. madde hükümleri uygulanır. Ve yeni haciz istemi üzere borçluya yenileme tebliği gerekmez.

Olayda takip, ihtiyati hacizle başladığından ve süresinde icrai takip yapılmış olmakla kesin hacze dönüştüğünden 78. madde hükmünün uygulanması ve yenileme talebinin borçluya tebliği gerekmez. Bu nedenle borçlu 71. maddeye göre her zaman zaman aşımı itirazında bulunabilir. Kaldı ki, 78. maddeye göre borçluya gönderilecek ödeme emri olmayıp (yenileme muhtırası) olduğundan, evvelce kesinlik kazanmış ödeme emrinin kesinliği devam ettiğinden borçlunun muhtıranın tebliğ üzerine ancak 71. maddeye göre itiraz edilebileceğinden bu maddede gösterilen itiraz nedenleri süreye tabi olmadığından borçlu yenileme muhtırasının tebliğ üzerine süreye bağlı olmaksızın her zaman itiraz hakkını kullanabilir.

TTK.nun 690. maddesi yoluyla uygulanması gerekli 661. maddesi gereğince keşideciye karşı açılacak davalarda zamanaşımı vadenin dolduğu tarihten itibaren üç yıl olup 662. maddeye göre de zamanaşımının kesilmesinden itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlayacağından ve icra dosyasına göre iki işlem arasında üç seneden fazla süre geçmiş olduğundan borçlunun zamanaşımı itirazının kabulü gerekirken reddi isabetsiz,

SONUÇ: temyiz itirazları yerinde olduğundan temyiz olunan merci kararının (BOZULMASINA), oybirliğiyle karar verildi.