T.C.

      YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas    : 2013/12912

Karar : 2013/21871

Tarih : 11.06.2013

HACİZ KONULMASININ İSTENMESİ

BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ

HACİZ İSTEME HAKKININ DÜŞMESİ

ŞİKAYET

Alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre ise, haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya işlemden kaldırılır.Haciz isteme hakkının düşmesi durumunda, alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine harç alınır.Somut olayda, borçlular … Ltd.Şti. ile …Ltd.Şti.`ye ödeme emrinin tebliğ edilemediği görülmektedir. Ödeme emri tebliğ edilemeyen borçlu şirketler yönünden dosya işlemden kaldırılamaz. Anılan şirketler yönünden dosyanın işlemden kaldırılması ve takibin yenilenerek harç ödenmesi ile dosyanın işleme alınabileceğine yönelik icra müdürlüğü işlemi İİK.nun 78. madde hükmüne aykırıdır.

O halde, mahkemece, şikayetin kabulü gerekir.

İİK.78

82 An.141

HMK.27, 297

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, alacaklının ödeme emri tebliğ edilemeyen iki borçlu yönünden takibin harç alınmadan yenilenmesi talebinin reddine ilişkin icra müdürlüğü kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK.nun 78/2.maddesi gereğince, alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre ise, haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya işlemden kaldırılır.

Haciz isteme hakkının düşmesi durumunda, alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine harç alınır (İİK. 78/5).

Somut olayda, borçlular … Ltd.Şti. ile …Ltd.Şti.`ye ödeme emrinin tebliğ edilemediği görülmektedir. Ödeme emri tebliğ edilemeyen borçlu şirketler yönünden dosya işlemden kaldırılamaz. Anılan şirketler yönünden dosyanın işlemden kaldırılması ve takibin yenilenerek harç ödenmesi ile dosyanın işleme alınabileceğine yönelik icra müdürlüğü işlemi İİK.nun 78. madde hükmüne aykırıdır.

O halde, mahkemece, şikayetin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Ayrıca;

Bir mahkeme kararının gerekçesi, o davaya konu maddi olguların mahkemece nasıl nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyar; kısaca, maddi olgular ile hüküm arasındaki mantıksal bağlantıyı gösterir. Tarafların o dava yönünden, hukuk düzenince hangi nedenle haklı veya haksız görüldüklerini anlayıp değerlendirebilmeleri ve Yargıtay`ın hukuka uygunluk denetimini yapabilmesi için ortada usulüne uygun şekilde oluşturulmuş, hükmün hangi nedenle o içerik ve kapsamda verildiğini ayrıntılarıyla gösteren, ifadeleri özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıkta bir gerekçe bölümünün bulunması zorunludur. Bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerektiğini öngören Anayasa`nın 141/3 . maddesi ve ona koşut bir düzenleme içeren 6100 Sayılı HMK`nun 27 ve 297. maddeleri işte bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.

Bazen bir mahkeme kararının, başka bir dava yönünden kesin hüküm veya güçlü delil oluşturup oluşturamayacağı gibi konularda yapılacak hukuksal değerlendirmelerin sağlıklı olabilmesi de, o kararın yukarıda açıklanan nitelikte bir gerekçeyi içermesiyle mümkündür (Hukuk Genel Kurulu`nun 18.10.2006 tarih ve 2006/11620 E. – 2006/659 K. sayılı kararı).

Temyize konu mahkeme kararında, HMK.nun 27 ve 297.maddelerine aykırı şekilde gerekçeye yer verilmemesi de doğru görülmemiştir.

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,  oybirliğiyle karar verildi.