T.C.
      YARGITAY 
12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2014/10084

KARAR NO: 2014/12640

TARİH: 29.04.2014

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ.K. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

 

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11. ve Tebligat Yönetmeliği’nin 18. maddeleri gereğince; vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.
Somut olayda, takip dosyasında bulunan Erzincan 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 10.02.2010 tarih ve 2009/.. E., 2010/.. K. sayılı ihalenin feshine ilişkin karara göre şikayetçiyi Av. L.O.’un, Erzincan 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 06.04.2011 tarih ve 2010/… E., 2011/.. K. sayılı ihalenin feshine ilişkin kararına göre de Av. C. Ö.’in temsil ettiği, böylece şikayetçinin vekil ile temsil edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca vekilin icra dosyasına vekaletname ibrazına gerek yoktur.

İİK’nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Satış ilanının borçlu vekiline tebliğ edilmemiş olması başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğundan, mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/04/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.