T.C.

 DANIŞTAY

  8.DAİRE

Esas: 2004/4729

Karar: 2005/3142

Tarih: 22.06.2005

BELEDİYE BAŞKANI MAAŞI

BELEDİYE MECLİSİ KARARININ İPTALİ TALEBİ

BELEDİYE BAŞKANININ BELEDİYE MECLİSİ KARARININ

İPTALİ TALEBİ

DAVA AÇMA EHLİYETİ

2577 Sa. Ka.2,49

 

Belediye başkanı olarak aynı zamanda belediye meclisine başkanlık eden davacının, dava konusu edilen belediye başkanı maaşının belirlenmesine ilişkin meclis toplantısına katılarak kabulü yönünde oy kullanıp karar oybirliğiyle alındıktan sonra bu kararın iptali istemiyle bu davayı açtığı anlaşılmakta ise de, konunun mecliste görüşülmesi sırasında toplantıya katılınmaması ya da karşı oy kullanılması durumunda olumsuz iradenin ortaya konulmuş olması nedeniyle dava açmakta meşru kişisel menfaatin oluştuğu sonucuna ulaşılması karşısında, belediye başkanı maaşıyla ilgili konunun görüşülmesi sırasında toplantıya katılarak kabul oyu kullanan davacının, meclis kararına karşı dava açma
ehliyetinden söz edilemeyeceğinden, işin esasına girilerek verilen İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İstemin Özeti; Davacının, … Belediye Başkanı olduğu dönemde Belediye Başkanı ödeneğinin 750.000.000.-lira olarak belirlenmesine ilişkin Belediye Meclisinin … gün ve … sayılı kararının iptali istemiyle açtığı davada; kamu görevlilerine Devletçe 2000 yılı için öngörülen zam oranında davacının maaşına zam yapılması gerekirken, somut bir gerekçe gösterilmeksizin davacının maaşının 750.000.000.- lira olarak belirlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden Erzurum İdare Mahkemesinin 27.4.2004 gün ve E:2003/891, K:2004/444 sayılı kararının; meclis kararının somut gerekçelere dayandığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen  incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Halil Yüksel’in Düşüncesi: Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki’nin Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık,… Belediye Başkanı maaşının 750.000.000.-lira olarak belirlenmesine ilişkin belediye meclis kararından kaynaklanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının, idari dava türlerinin sayıldığı 2/1-a maddesinde, iptal davaları;

idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, belediye başkanı olarak aynı zamanda belediye meclisine başkanlık eden davacının, dava konusu edilen belediye başkanı maaşının 750.000.000.-lira olarak belirlenmesine ilişkin meclis toplantısına katılarak kabulü yönünde oy kullanıp karar oybirliğiyle alındıktan sonra bu kararın iptali istemiyle bu davayı açtığı anlaşılmakta ise de, konunun mecliste görüşülmesi sırasında toplantıya katılınmaması ya da karşı oy kullanılması durumunda olumsuz iradenin ortaya konulmuş olması nedeniyle dava açmakta meşru kişisel menfaatin oluştuğu sonucuna ulaşılması karşısında, belediye başkanı maaşıyla ilgili konunun görüşülmesi sırasında toplantıya katılarak kabul oyu kullanan davacının, meclis kararına karşı dava açma ehliyetinden söz edilemeyeceğinden, işin esasına girilerek verilen İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Erzurum İdare Mahkemesi kararının (BOZULMASINA), yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye (GÖNDERİLMESİNE), oybirliği ile karar verildi.