T.C.

 DANIŞTAY

15.DAİRESİ

Esas    : 2015/7088

Karar : 2016/14

Tarih : 18.01.2015

Davacının alkollü araç kullandığından bahisle sürücü belgesinin geri alınması yolunda tesis edilen 20.12.2013 tarih ve 258372 sayılı işlem ile 877,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin 20.12.2013 tarih ve 820296 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nce davanın görev yönünden reddine yönelik verilen 25.03.2015 tarih ve E:2015/675; K:2015/767 sayılı kararın hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

2577 Sa.Ka.31

HMK.307, 311

İstemin Özeti   : Davacının alkollü araç kullandığından bahisle sürücü belgesinin geri alınması yolunda tesis edilen 20.12.2013 tarih ve 258372 sayılı işlem ile 877,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin 20.12.2013 tarih ve 820296 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nce davanın görev yönünden reddine yönelik verilen 25.03.2015 tarih ve E:2015/675; K:2015/767 sayılı kararın hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti   : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi   : Feragat nedeniyle konusu kalmayan temyiz istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinin “feragat ve kabul” konusunda yollamada bulunduğu 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yerine yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. maddesinde, feragat, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı; 311. maddesinde de, feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğuracağı kurala bağlanmıştır.

Davacı tarafın 10.08.2015 tarihli dilekçesinde temyizden feragat ettiğini bildirdiği anlaşıldığından, temyiz istemi hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliğiyle karar verildi.