Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22/12/2016 tarihli ve 398 sayılı Kararı ile;

6723 sayılı Kanunla 2797 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15. maddesinin 12.fıkrası gereğince; Altıncı Hukuk Dairesi, Yedinci Hukuk Dairesi, Onsekizinci Hukuk Dairesi ile Yirmiüçüncü Ceza Dairesinin 01.01.2017 tarihinde, Yirmibirinci Ceza Dairesinin ise 13.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere KAPATILMALARINA;

Altıncı Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan Kabakcı, Yedinci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Hicri Tuna, Onsekizinci Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Aysal, Yirmiüçüncü Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı’nın Birinci Başkanlık nezdinde GÖREVLENDİRİLMELERİNE,

A) Kapatılan Altıncı Hukuk Dairesinin bakmakta olduğu;

1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma; • Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır.” Üçüncü Hukuk Dairesine,

2) 2004 sayılı İİK’nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

3) Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları,” Sekizinci Hukuk Dairesine,

B) Kapatılan Yedinci Hukuk Dairesinin bakmakta olduğu 2016 yılı genel işbölümü

”Ortak hükümler 14.1’de sayılan Birinci Grup İllerden ; Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Çorum, Giresun, Isparta, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon illerinin merkez ve ilçe mahkemelerince verilen hüküm ve kararlara ilişkin dosyaların Dokuzuncu Hukuk Dairesine,

Adana, Adıyaman, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Konya, Mardin, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Zonguldak illerinin merkez ve ilçe mahkemelerince verilen hüküm ve kararlara ilişkin dosyaların Yirmiikinci Hukuk Dairesine,

C) Kapatılan Onsekizinci Hukuk Dairesinin bakmakta olduğu,

10) Siyasi partilere, meslek kuruluşlarına (Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi) ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,” Dördüncü Hukuk Dairesine,

”1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

2) Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davaları (634 sayılı Kanun’un 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3) Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı “İkinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı “İkinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.” Beşinci Hukuk Dairesine,

Birinci Başkanlık Kurulunun 22/12/2016 tarihli ve 398 sayılı kararı 3/4 ”6) 4721 sayılı TMK’nın Kişiler Hukuku başlıklı 1. Kitabının “Gerçek Kişiler” başlıklı 1. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile vatandaşlığın tespitine ilişkin hüküm ve kararlar,

8) 4721 sayılı TMK’nın “Kişiler Hukuku” başlıklı 1. Kitabının “Tüzel Kişiler” başlıklı 2. Kısmında yer alan hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 56 ila 100. maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre açılmış derneklerin feshi, derneğin sona erdiğinin tespiti gibi dernekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava sonucunda verilen hüküm ve kararlar.

11) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 101 vd. maddeleri kapsamında kalan vakıfların kuruluş ve tescil işlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, vakfın teşkilatı (örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf yönetiminin amacının ve mallarının değiştirilmesi, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi; ayrıca, Osmanlı döneminde kurulan ve 5737 sayılı Vakıflar Kanun’a tabi olan vakıflarda, vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da tevliyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

12) 4721 sayılı TMK’nın 2. Kitabının, “Hısımlık” başlıklı 2. Kısmında yer alan “Soy Bağının Kurulması” başlıklı 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan maddelerden (TMK m.282 ila 320: Soy bağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

13) 4721 sayılı TMK’nın 2. Kitabının, “Vesayet” başlıklı 3. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

14) 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen kayyım atanması ile ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,” Sekizinci Hukuk Dairesine, ”

15) Taraflarının sıfatına bakılmaksızın, okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan (657, 1416, 5535, 3466, 926, 5401, 4652, 2330, 2547, 3580 ve 3269 sayılı kanunlar ve benzerleri) veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.” Onüçüncü Hukuk Dairesine,

UYAP Bilişim Sistemi üzerinden DEVRİNE,

D) Kapatılan Yirmiüçüncü Ceza Dairesinin bakmakta olduğu tüm işlerin Onbeşinci Ceza Dairesine

UYAP Bilişim Sistemi üzerinden devrine, Birinci Başkanlık Kurulunun 22/12/2016 tarihli ve 398 sayılı kararı 4/4

4- 13.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına karar verilen, Yirmibirinci Ceza Dairesine ait tüm işlerin anılan tarih itibariyle Onbirinci Ceza Dairesine UYAP Bilişim Sistemi üzerinden devrine,

5- 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen Geçici 15. maddesinin 13.fıkrası uyarınca Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca kabul edilen işbölümüne ilişkin iş bu kararın; a) Yayımı tarihinden on gün sonra uygulanmak üzere derhal Resmi Gazetede yayımlanmasına, b) Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay kararları dergisinde yayınlanmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğüne; c) Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına; d) Elektronik ortamda hazırlanan bir örneğinin, UYAP dosya gönderme formu ekranında yapılacak düzenlemelerde esas alınmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, e) Mahkemelere duyurulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine;

6- İşbölümü kararının Yargıtay, HSYK ve Adalet Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle uygulayıcıların zamanında bilgi edinmelerinin sağlanmasına, 22.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.