yargitay logo100

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22/12/2016 tarihli ve 398 sayılı Kararı ile;

6723 sayılı Kanunla 2797 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15. maddesinin 12.fıkrası gereğince; Altıncı Hukuk Dairesi, Yedinci Hukuk Dairesi, Onsekizinci Hukuk Dairesi ile Yirmiüçüncü Ceza Dairesinin 01.01.2017 tarihinde, Yirmibirinci Ceza Dairesinin ise 13.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere KAPATILMALARINA;

Altıncı Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan Kabakcı, Yedinci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Hicri Tuna, Onsekizinci Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Aysal, Yirmiüçüncü Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı’nın Birinci Başkanlık nezdinde GÖREVLENDİRİLMELERİNE,

A) Kapatılan Altıncı Hukuk Dairesinin bakmakta olduğu;

1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma; • Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.'' Üçüncü Hukuk Dairesine,

enerjetizm

20.02.2006 - Konya Yazar: Nezih Dağdeviren

        Türk felsefe tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu gördüğümüz Konya Enerjetizm Felsefe Okulu, 1925-1929 yılları arasında Konya’da yayınlanan Yeni Fikir Dergisi’nde yazılarla varlığını ortaya koymuştur.

        Orijinal senteze ulaşma iddiası ve Anadolu’da ortaya çıkmış olması dikkate alındığında tarihsel süreçte iddiasını yitirmiş olsa da Enerjetizm Felsefe Okulu’nun bugün yeterince tanınmıyor oluşu bir kayıptır.

bank

Rekabet Kurulu bankaların anlaşarak birlikte faiz tespit edip etmediği konusunda şikayet üzerine 2013 yılında bir inceleme başlatmıştı. 

Yaptığı bu incelemenin sonunda 12 banka için birlikte hareket ederek faiz belirledikleri sonucuna ulaşarak büyüklüklerine göre bu bankalara para cezası kesen Rekabet Kurulunun bu kararına karşı bankalar İdari Mahkemede dava açarak cezanın iptalini talep ettiler. 

Ankara İdare Mahkemeleri yaptıkları yargılama sonucunda bu bankalar hakkında verilen kararlara karşı açılan davaları ret ettiler. 

Danıştay'a başvuran bankalar bu kez iddialarını yüksek yargıda dile getirdiler ise de Danıştay' da yerel mahkeme kararlarını onadı.

davadevlet

Hukuk bilim olarak bir yandan yetişkin ve ilmi açıdan doygun insanların uğraşısı olması gerekirken diğer yandan felsefesi, psikolojisi ve sosyolojisi ile fevkalade kavranarak icrası lazım gelen bir disiplindir.

Günümüzde hukukçular kısa ve genç yaşta aldıkları yetersiz bir eğitim ile meslek yaşamlarına atılmaktadırlar.

adaletemektup

Sayın ..........,

Adalet üzerinde durduğunuz yazılarda ki hassasiyetin, ülkem için ne kadar önemli olduğunu hisseden bir hukukçu olarak sorunların tespitine yönelik bazı hususlara sizlerle birlikte dikkat çekmek istiyorum. Belki bu yayınlar olması  gereken  çalışmalar için bir parça katkı sağlar. 

Siyasetçinin görevi toplumun refah içinde yaşaması ve toplumsal gelişimin en verimli şekilde sağlanması için , gereken çalışmaların yapılmasını sağlamaktır.

Hukukçunun görevi ise toplumunun kanaat önderi olarak hukukun üstünlüğüne saygınlığı artıracak ve toplumsal barış-huzur içinde yaşamın temini için adalet kavramını uygulamalarla yerleşik kılmaktır.

 avukat kostumu

AVUKAT, 

NEREDEN ……….NEREYE ?

İlkel toplumlardan başlayarak günümüze kadar içindeki gelişmeleri yaşayarak toplumsal dinamizm ile birlikte gelişen “avukatlık“ hangi evrelerden geçmiş ve bu gün nerededir ?

Bu sorunun cevabını niçin anlamamız gerekmektedir? Buna ihtiyacımız var mı dır?

Hukuk olgusunun toplumun temelini oluşturduğunu düşündüğümüzde ve temelin içinde yer alan üç ana varlıktan birisinin de avukatlık olduğu günümüz gerçeği haline gelmişken böyle bir araştırmanın ihtiyacı toplumun geleceği açısından oldukça etkili ve önemli olsa gerekir kanaatindeyim.

gerekce2

Bir önceki yazımızda mahkeme kararlarının gerekçesiz olması ve bunun ortaya çıkardığı sorunlar ile mahrum bıraktığı faydalar üzerine yazmıştık.

Bu kez mahkeme kararlarının neden gerekçesiz kaldığını birlikte anlamaya çalışan bir yazı kaleme almayı hedefledik.

Gerekçenin ne olduğu, Yargıtay’ın süreklilik gösteren kararlarında “… TAKDİRİN, AKLA, HUKUKA ve DOSYAYA UYGUN AÇIKLAMASIDIR…” şeklinde açıklanmaktadır. “ Gerekçenin en büyük tezahür biçimi ve çerçevesi vicdani kanaattir. Bu nedenlerle vicdani kanaatin ne olduğunu ve ne olmadığını öncelikle anlaşılır hale getirmek gerekecektir.