mediation

7036 Sayılı Aarabuluculuk Kanunu 3. Maddesi uyarınca dava şartı olarak işçilik alacaklarında ve işe iade davalarında zorunlu arabuluculuk işlemleri için ekte sunulan örnek dosyaları kullanarak arabulucuya müracaat edilmesi işlemlerinden başlayarak, arabulucuların ilk oturum tutanağı ve ücret sözleşmesi, son oturum tutanağı, tarafların anlaşması halinde icra edilebilirlik şerhi almak üzere tanzim olunması gereken Anlaşma Belgesi örnekleri tarafımızdan hazırlanarak ekte sunulmaktadır. 

kaucd.org adresinden de takip edebileceğiniz form ve tutanak örnekleri tanzim edilerek paylaşılmaya devam edilecektir. 

Attachments:
Download this file (000 - ZORUNLU ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI.doc)ZORUNLU ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI[Bu tutanak ile taraflar birlikte zorunlu arabuluculuk için müştereken arabulucu atanmasını talep edebilirler. ]852 kB
Download this file (001 - ZORUNLU ARABULUCULUK İLK OTURUM TUTANAĞI.doc)ZORUNLU ARABULUCULUKTA İLK OTURUM TUTANAĞI[ZOrunlu arabuluculuk faaliyetinde ilk oturum tutanağı örneği.]847 kB
Download this file (001-1 - ZORUNLU ARABULUCU ÜCRET SÖZLEŞMESİ.doc)ZORUNLU ARABULUCULUK ÜCRET SÖZLEŞMESİ[Zorunlu arabuluculuk faaliyetinde ücret sözleşmesi örneği]862 kB
Download this file (002 - ZORUNLU ARABULUCULUKTA SON OTURUM TUTANAĞI.doc)ZORUNLU ARABULUCULUKTA SON OTURUM TUTANAĞI[Zorunlu Arabuluculukta son oturum tutanağı örneği]857 kB
Download this file (003 -ZORUNLU ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ.doc)ZORUNLU ARABULUCULUKTA ANLAŞMA BELGESİ [Zorunlu arabuluculuk sürecinde tarafların anlaşması halinde tanzim olunacak anlaşma belgesi örneği]862 kB

kaucd

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ - 2018

arabultarafvekil

 

Arabuluculuk, dünyada yaygın olarak kullanılan uyuşmazlık çözümü yöntemlerinden biridir.

Tüm dünyada arabuluculuk sistemlerinin uygulanması ve hızla gelişmesi, farklı kültürel, geleneksel ve yargı sistemlerinde ortak kabul edilebilir bir çözüm yolu ile uyuşmazlıkların gönüllü, hızlı ve gizli olarak giderilmesi her alanda cazipliğini göstermektedir.

Türkiye’de 2013 yılında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile yasalarımızda yer alan arabuluculuk sistemi hızla gelişmektedir.

Bu kanun kapsamında; yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, üzerinde serbestçe tasarruf edilebilen iş veya işlemlerden doğan her türlü özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabuluculuk yoluna başvurulabilmektedir. Ülkemizde, yalnız arabuluculuk sürecine başvuru talebi değil, aynı zamanda arabuluculukla çözümlenen uyuşmazlık sayısı da son yıllarda belirgin şekilde artmıştır.

Bununla birlikte; İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısının kanunlaşması ile birlikte iş hukuku uyuşmazlıklarında başvurulması zorunlu bir süreç haline gelmiştir.

arabulhizmetmahk

 

Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri El Kitabı, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır.

Bu el kitabı, proje paydaşları, pilot hâkimler, pilot adliye personeli, arabulucular, arabuluculuk dernekleri, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, ulusal uzmanlar, T.C. Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve UYAP ekipleri ile gerçekleştirilen çalıştay ve toplantılar ile Avrupa Konseyi (AK) Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) uluslararası uzmanları ve proje ekiplerinin pilot adliyelere yaptıkları mahkeme temelli arabuluculuk uygulamalarını izleme ziyaretlerinden elde edilen bulgular ve değerlendirmeler ile Arabuluculuk temel veri çalışmasından çıkan sonuçların incelenmesi sonucunda geliştirilmiştir.

El kitabının hazırlanmasında, Avrupa Konseyi tarafından yürütülen proje kapsamında Avrupa Konseyi Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) uzmanı Sn. Jeremy Tagg, T.C. Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde etkin teknik destek sağlamıştır.

Proje çalışmasının bir ürünü olan bu el kitabında kısa, kolay anlaşılır ve mahkeme temelli arabuluculuk sistemine ilişkin bilgiler verilerek, yol gösterici bir kaynak oluşturulması hedeflenmiştir.

El kitabı üç ana bölümden oluşmaktadır.

arabulyarar

Bu kitap, arabuluculuktan faydalanacaklar için arabuluculuğu anlatmaktadır.

Bu kitap, konuya ilgi duyanların yanı sıra, aralarında uyuşmazlık veya muhtemel uyuşmazlık bulunan ve arabuluculuğu duymuş, üzerinde düşünen veya arabuluculuğa yönlendirilen ve bu nedenle de arabuluculuk hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler veya arabuluculuğa gitmeyi kabul etmiş ve süreç, arabulucu ve diğer taraf(lar) ile ilişkiler hakkında uygulamalı rehberliğe gereksinim duyanlar içindir.

Avukatlar ve diğer profesyonel taraf vekilleri de kitabı yararlı bulacaktır, ancak bu kitap temelde onların müvekkilleri için yazılmıştır ve bu şekilde görülmelidir. Bu nedenle, halihazırda dava sürecine girmiş olanlar için Hukuk Usul Kuralları’na sınırlı biçimde yapılan atıflar dışında bu kitapta hukuki sürece veya davalara atıfta bulunulmamıştır..

arabultemeleğit

 

Bu Katılımcı Kitabı, temel arabuluculuk eğitimine katılacak olan olan arabulucu adayları için, “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) uluslararası uzmanlarının rehberliğinde ulusal uzmanlar tarafından geliştirilmiştir.

Proje; İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından Aralık 2014 – Eylül 2017 tarihleri arasında uygulanmaktadır. Projenin genel hedefi arabuluculuk uygulamalarının etkili şekilde uygulanmasıyla hukuk uyuşmazlıklarının çözümü için gerekli olan maliyet ve sürenin azaltılmasını sağlayarak adaletin etkinliğinin geliştirilmesidir.

işarabul

BİRİNCİ BÖLÜM

İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

(1) İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı arabulucular alabilir.

(2) Uzmanlık eğitiminin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

Attachments:
Download this file (İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA DAİR USUL VE ESASLAR.doc)İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA DAİR USUL VE ESASLAR[Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından getirilen zorunlu arabuluculuk uygulamalarına esas olmak üzere belirlenen usul ve esaslara dair şartlar yayınlandı. ]64 kB