yargitay logo100

           T.C.

     YARGITAY

11.HUKUK DAİRESİ


Esas No         :2015/11858

Karar No       :2016/9302

Tarihi             :5.12.2016

 

Taraflar arasında görülen davada .... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 21/07/2015 tarih ve 2014/288-2015/630 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

yargitay logo100

YARGITAY

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU

Esas Numarası: 2017/2

Karar Numarası: 2017/3

Karar Tarihi: 10.07.2017

Resmi Gazete Sayısı: 21.07.2017

Resmi Gazete Tarihi: 30130

İLAMA DAYALI BİR ALACAĞIN İLAMSIZ TAKİP KONUSU YAPILAMAYACAĞI - ilamların genel haciz yolu ile ilamsız takibe konu edilmesinin icra hukukuna ve yargılama tekniğine uygun düşmediği - bu yola başvurmakta alacaklının hukuki yararının bulunmadığı gibi borçlunun hukuki durumunun ağırlaştırıldığı ve taraflar arasındaki menfaatler dengesinin bozulduğu - içtihatların "ilama dayalı bir alacağın ilamsız takip konusu yapılamayacağı" yönünde birleştirilmesine karar verildiği

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde "sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller" gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların yemin deliline başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen tarafa "yemin teklifinde bulunma hakkı"nı hatırlamayacağına 03.03.2017 günlü oturumda YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULUNCA gerek önsorun gerek esas hakkında üçte ikiyi aşan oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar örneğini ekte bulabilirsiniz. 

Attachments:
Download this file (YARGITAY K - İBK - 2017-1 - HMK 20170617-12.pdf)YARGITAY-İBK-2017/1-HMK-YEMİN[Yargıtay Yemin Delili Hakkında İçtihatı Birleştirme Kararı]576 kB

  yargitay logo100

            T.C.

       YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ


E. 2014/4334
K. 2014/13719
T. 10.12.2014

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı sözleşmenin iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, yeni malik tarafından açılan, davalı kiracı ile önceki malik kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesinin geçersiz olduğunun tespiti ile tapudaki şerhin kaldırılması ve taşınmazın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece re'sen mahkemenin yetkisi değerlendirilerek, kiralanan taşınmaz Kemer ilçesi sınırları içinde olduğundan yetkisizlik kararı verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

yargitay logo100

         T.C.

   YARGITAY

 

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME

HUKUK GENEL KURULU

 

 

Esas                       : 2013/1

Karar                     : 2014/1

Tarih                     : 21.02.2014

 

İLK DERECE MAHKEMELERİNCE VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR TALEPLERİNİN REDDİ VEYA KABULÜ HALİNDE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARA KARŞI TEMYİZ YOLUNUN KAPALI OLMASI

HUMK.BİRİNCİ BAP, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 113, 265, 427

İİK.60, 63, 64, 265

HMK.341, 389, 390, 391, 393, 394, 399, 406, Geç.3

İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu hususundadır.