yargitay logo100

              T.C.

      YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

ESAS              : 2014/21324 E.

KARAR        : 2015/36057 K.

TARİH          : 28.12.2015


MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

yargitay logo100

            T.C.

     YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

 

Esas : 2001/17500

Karar : 2002/2790

Tarih : 14.02.2002

eİK.13, 14

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI

Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde, davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı işçi işyerinde her gün 3,5 saat kadar bir fazla mesai yaptığı dosya içeriğinden ve tanık anlatımlarından anlaşılmaktadır. Uzun süre böyle bir fazla çalışmaya katlanması sonucu sözleşmesini feshetmek zorunda kalmıştır ki bu halin haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekir. Kendisi feshettiği için ihbar tazminatına hak kazanmaz. Dava dilekçesinde de bu fesih olgusunu kabul etmiştir. Buna rağmen işveren
tarafından haksız nedenle işten çıkarıldığı görüşü kabul edilerek ihbar tazminatına da karar verilmesi hatalıdır. Kaldı ki, davalının bu savunmasını doğrulayan deliller de sunulmamıştır.

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, 14.2.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

     yargitay logo100

               T.C.

      YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

 

 

ESAS NO      :2014/23670 E.

KARAR NO :2015/34579 K.

TARİH          : 07.12.2015


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı-karşı davalı kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine, davalı - karşı davacı ise ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın ise kabulüne karar verilmiştir. 

Hüküm süresi içinde davacı-karşı davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

yargitay logo100

            T.C.

       YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

 

Esas    : 2007/22062

Karar   : 2008/16398

Tarih : 16.07.2008

 

KIDEM TAZMİNATI

İŞÇİNİN HAKLI NEDENE DAYALI DERHAL FESİH HAKKI


Davacı, fesih bildiriminde aracın elinden alınmak suretiyle iş koşullarının ağırlaştırıldığını, İstanbul’daki şubede görevlendirildiğini, diğer alacakları ile birlikte fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek iş akdini feshettiğini açıklamıştır. Mahkemece, hizmet sözleşmesinde Türkiye sınırları içerisindeki işyerlerinde çalışmayı kabul edeceğine ilişkin düzenleme bulunduğundan nakledilen görev yerine gitmeyerek akdi kendisinin feshettiği kabul edilerek davacının ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamadığı kabul edilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının fazla mesai, genel tatil ücreti ile prim alacağının bulunduğu sabittir.

          yargitay logo100

                 T.C.

           YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU        

 

 

ESAS NO        : 2015/1598 

KARAR NO     : 2017/643

TARİH             : 05.04.2017

 

Taraflar arasındaki “işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kayseri 2. İş Mahkemesince yıllık izin alacağı yönünden karar verilmesine yer olmadığına, kıdem ve ihbar tazminatı yönünden ise davanın reddine dair verilen 11.10.2012 gün ve 2011/647 E., 2012/745 K. sayılı kararın temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 21.10.2014 gün ve 2012/36820 E, 2014/30417 K. sayılı kararı ile;

"…Davacı işçi, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem, ihbar tazminatlarıyla yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesi istekleriyle bu davayı açmıştır.