yargitay logo100

               T.C.
          Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu


Esas No:2017/2012
Karar No:2017/893
K. Tarihi: 03.05.2017


MAHKEMESİ :İş Mahkemesi


Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İstanbul 22. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 26.03.2015 gün ve 2015/85 E., 2015/297 K. sayılı kararın temyizen incelenmesinin davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 01.10.2015 gün ve 2015/12816 E., 2015/17439 K. sayılı kararı ile, 

"…1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı Kurum vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava, davacının yurt dışındaki borçlandığı hizmetlerin başlangıcı olan 29/04/1978 tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak tespiti ile 27/05/2013 tarihli yaşlılık tahsis talebine istinaden kendisine takip eden aybaşı olan 01/06/2013 tarihinden itibaren aylık bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.

yargitay logo100

           T.C.

      YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ


Esas No : 2007/38730
Karar No : 2009/7345
Tarihi : 18.3.2009

ÖZET : İşçi, kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.

İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir.

Boşta geçen süre ücreti, feshi izleyen dönem ücretlerine göre hesaplanmalıdır. Bu ücret, işçinin işe iade için başvurduğu anda muaccel olur ve bu tarihinden itibaren faiz uygulanmalıdır.

    yargitay logo100

              T.C.

      YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

ESAS              : 2014/21324 E.

KARAR        : 2015/36057 K.

TARİH          : 28.12.2015


MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

       yargitay logo100            

                  T.C.

            YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 

Esas: 2009/9-314

Karar: 2009/361

Tarih: 15.07.2009

 

İŞE İADE DAVASININ KABULÜ (İşçinin Mükellefiyetleri)

İŞE YENİDEN BAŞLAMADA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ŞARTLARINA UYMA

İŞE YENİDEN BAŞLAMA ŞARTLARI (İşçinin İşe Başlamaması)

İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAMASI

KIDEM TAZMİNATI (İşe İade Davasının Kabulünün Sonuçları)

İŞE İADE DAVASININ KABULÜNÜN SONUÇLARI (Kıdem Tazminatı)

 

İK.21, 22, 62

  1. Sa.Ka.9

 

İşe iade davası sonunda işçinin sözleşmenin feshedildiği şartlarla eski işine dönmesi asıl ise de, işe başlatma anına kadar işçi ücretlerine gelen artışlar ilave edilerek işe başlatılması gerektiği gibi, yasalara uygun olarak gerçekleşen ücret indirimlerinin de işe başlatma anında dikkate alınması gerekir.

yargitay logo100

            T.C.

     YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

 

Esas : 2001/17500

Karar : 2002/2790

Tarih : 14.02.2002

eİK.13, 14

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI

Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde, davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı işçi işyerinde her gün 3,5 saat kadar bir fazla mesai yaptığı dosya içeriğinden ve tanık anlatımlarından anlaşılmaktadır. Uzun süre böyle bir fazla çalışmaya katlanması sonucu sözleşmesini feshetmek zorunda kalmıştır ki bu halin haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekir. Kendisi feshettiği için ihbar tazminatına hak kazanmaz. Dava dilekçesinde de bu fesih olgusunu kabul etmiştir. Buna rağmen işveren
tarafından haksız nedenle işten çıkarıldığı görüşü kabul edilerek ihbar tazminatına da karar verilmesi hatalıdır. Kaldı ki, davalının bu savunmasını doğrulayan deliller de sunulmamıştır.

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, 14.2.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

     yargitay logo100

              T.C.
       YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

 

ESAS: 2008/22949

KARAR: 2010/7943

TARİH: 22.3.2010

 

  • FARK KIDEM TAZMİNATI (İşe İade Davası İle Tespit Edilen En Çok 4 Aya Kadar Boşta Geçen Süreye Ait Ücret ve Diğer Haklar İçin de 4857 S. İş Kanunu'nun 34. Md. Sözü Edilen Özel Faiz Türü Uygulanması Gerektiği)
  • İŞE İADE DAVASI (Tespit Edilen En Çok 4 Aya Kadar Boşta Geçen Süreye Ait Ücret ve Diğer Haklar İçin de 4857 S. İş Kanunu'nun 34. Md. Sözü Edilen Özel Faiz Türü Uygulanması Gerektiği)
  • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI (Niteliği İtibarıyla Tazminat Olmakla Uygulanması Gereken Faiz Yasal Faiz Olması Gerektiği- Feshin Kesinleştiği Kabul Edilerek Bu Tarihteki Ücreti Esas Alınarak İstekler Hesaplanması Gerektiği)
  • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ (Açmış Olduğu İşe İade Davasının Kesinleşmesinden Sonra Süresi İçerisinde İşe Alınmak Üzere Müracaat Ettiğinde İşverence İşe Başlatılmayacağı Bildirildiği- Feshin Kesinleştiği Kabul Edilerek Bu Tarihteki Ücreti Esas Alınarak İstekler Hesaplanması Gerektiği)

4857/m.21

ÖZET: Davacı, fark kıdem, fark ihbar, işlemiş faiz alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. İşe iade davası ile tespit edilen en çok 4 aya kadar boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklar için de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesinde sözü edilen özel faiz türü uygulanmalıdır. Ancak işe başlatmama tazminatı niteliği itibarıyla tazminat olmakla uygulanması gereken faiz yasal faiz olmalıdır.

yargitay logo100

            T.C.

       YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

 

Esas    : 2007/22062

Karar   : 2008/16398

Tarih : 16.07.2008

 

KIDEM TAZMİNATI

İŞÇİNİN HAKLI NEDENE DAYALI DERHAL FESİH HAKKI


Davacı, fesih bildiriminde aracın elinden alınmak suretiyle iş koşullarının ağırlaştırıldığını, İstanbul’daki şubede görevlendirildiğini, diğer alacakları ile birlikte fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek iş akdini feshettiğini açıklamıştır. Mahkemece, hizmet sözleşmesinde Türkiye sınırları içerisindeki işyerlerinde çalışmayı kabul edeceğine ilişkin düzenleme bulunduğundan nakledilen görev yerine gitmeyerek akdi kendisinin feshettiği kabul edilerek davacının ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamadığı kabul edilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının fazla mesai, genel tatil ücreti ile prim alacağının bulunduğu sabittir.