yargitay logo100

                 T.C.

         YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 

ESAS             : 2014/11359

KARAR        : 2014/16319

TARİHİ         : 01.07.2014


Mahkemesi : İzmir 12. İş Mahkemesi

Tarihi : 13.02.2014

No : 2012/101-2014/151

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

       yargitay logo100

                  T.C.

           YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

ESAS              : 2013/21-447

KARAR        :2013/492

TARİH          : 10.04.2013

 

 

MAHKEMESİ : Samsun 1.İş Mahkemesi

TARİHİ : 06/12/2012

NUMARASI : 2012/601 E-2012/925 K.


Taraflar arasındaki “hizmet tespiti ve işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Samsun 1.İş Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 07.10.2011 gün ve 2009/720 E-2011/497 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesi'nin 11.10.2012 gün ve 2011/16323 E.-2012/17136 K. sayılı ilamı ile;

(...Dava, davacının davalıya ait işyerinde geçen ve Kuruma bildirilmeyen çalışmalarının tespiti ile bir kısım işçilik alacaklarının istemine ilişkindir.

    yargitay logo100

               T.C.
          Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu


Esas No:2017/2012
Karar No:2017/893
K. Tarihi: 03.05.2017


MAHKEMESİ :İş Mahkemesi


Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İstanbul 22. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 26.03.2015 gün ve 2015/85 E., 2015/297 K. sayılı kararın temyizen incelenmesinin davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 01.10.2015 gün ve 2015/12816 E., 2015/17439 K. sayılı kararı ile, 

"…1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı Kurum vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava, davacının yurt dışındaki borçlandığı hizmetlerin başlangıcı olan 29/04/1978 tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak tespiti ile 27/05/2013 tarihli yaşlılık tahsis talebine istinaden kendisine takip eden aybaşı olan 01/06/2013 tarihinden itibaren aylık bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.

 yargitay logo100

           T.C.
    YARGITAY
9. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/15037

Karar No:2014/23989

Tarihi:9.7.2014

 

A) Davacı-Karşı Davalı İsteminin ve Savunmasının Özeti:

Davacı-karşı davalı Vakıf Üniversitesi, bir zamanlar üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan davalı-karşı davacının, iş bu davadan önce üniversite aleyhine işe iade davası açtığını, öğretim görevlisinin davayı kazandığını, mahkeme ilamını icraya koyduğunu, icra takibi sırasında öğretim görevlisi olan davalı-karşı davacıya fazla ödeme yapıldığını ileri sürerek, fazla yapılan ödemenin istirdadını talep etmiştir.

yargitay logo100

           T.C.

      YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ


Esas No : 2007/38730
Karar No : 2009/7345
Tarihi : 18.3.2009

ÖZET : İşçi, kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.

İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir.

Boşta geçen süre ücreti, feshi izleyen dönem ücretlerine göre hesaplanmalıdır. Bu ücret, işçinin işe iade için başvurduğu anda muaccel olur ve bu tarihinden itibaren faiz uygulanmalıdır.

  yargitay logo100

            T.C.

     YARGITAY

7.HUKUK DAİRESİ

 

 

ESAS    : 2014/2145

KARAR : 2014/7139

TARİH : 01.04.2014

 

“……….Davalı, iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu ve bu nedenle yenilenmediğini savunmuştur.

Mahkemece, yapılan yargılama sonunda, davalının Vakıf Üniversitesi olduğu, davacının ise üniversite de akademik görevde bulunduğu, Uyuşmazlık Mahkememizin 05/11/2012 tarihli 189-234 sayılı Kararı, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin emsal kararları beraberce değerlendirildiğinde, davalı üniversitenin sürekli ve düzenli nitelikteki kamu hizmetinde çalıştırdığı davacının; statüsü, göreve alınması, hak ve yet¬kileri gözetildiğinde İdare Hukuku Kapsamında bir personel olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözüm yerinin de idari yargı yeri olduğu gerekçesi ile açılan davanın yargı yolu yanlışlığı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

       yargitay logo100            

                  T.C.

            YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 

Esas: 2009/9-314

Karar: 2009/361

Tarih: 15.07.2009

 

İŞE İADE DAVASININ KABULÜ (İşçinin Mükellefiyetleri)

İŞE YENİDEN BAŞLAMADA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ŞARTLARINA UYMA

İŞE YENİDEN BAŞLAMA ŞARTLARI (İşçinin İşe Başlamaması)

İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAMASI

KIDEM TAZMİNATI (İşe İade Davasının Kabulünün Sonuçları)

İŞE İADE DAVASININ KABULÜNÜN SONUÇLARI (Kıdem Tazminatı)

 

İK.21, 22, 62

  1. Sa.Ka.9

 

İşe iade davası sonunda işçinin sözleşmenin feshedildiği şartlarla eski işine dönmesi asıl ise de, işe başlatma anına kadar işçi ücretlerine gelen artışlar ilave edilerek işe başlatılması gerektiği gibi, yasalara uygun olarak gerçekleşen ücret indirimlerinin de işe başlatma anında dikkate alınması gerekir.