danıştay

                             T.C.

                       DANIŞTAY

  VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU 


Esas No : 2017/680

Karar No : 2018/2İstemin Özeti : 

Dava; 26.4.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri" başlıklı I-B-4. bölümünde yer alan "...Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler. Mahkeme kararında "KDV hariç" şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir." şeklindeki kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

danıştay

          T.C.
D A N I Ş T A Y

ONUNCU DAİRE 

 


Esas No:2015/1663

Karar No:2016/91

  • Tarihi:Temyiz Eden (Davacı) : 

Vekili : 


Karşı Taraf (Davalı) : 

 


İstemin Özeti : Ankara .... İdare Mahkemesinin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulüyle davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği görülmekle davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek, işin esası incelenip gereği görüşüldü:

Dava; davacı tarafından, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sonucunda verilen kararın, açık kimliği ve kimliğini belli eden bilgilerin yer aldığı şekliyle Anayasa Mahkemesinin ve Resmi Gazetenin internet erişimine açık arşivi başta olmak üzere kamuya açık tüm kaynaklardan kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

danıştay

        T.C.

 DANIŞTAY

15.DAİRESİ

Esas    : 2015/7088

Karar : 2016/14

Tarih : 18.01.2015

Davacının alkollü araç kullandığından bahisle sürücü belgesinin geri alınması yolunda tesis edilen 20.12.2013 tarih ve 258372 sayılı işlem ile 877,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin 20.12.2013 tarih ve 820296 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nce davanın görev yönünden reddine yönelik verilen 25.03.2015 tarih ve E:2015/675; K:2015/767 sayılı kararın hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

danıştay

        T.C.

 DANIŞTAY

15.DAİRESİ

Esas : 2013/4405

Karar : 2013/3335

Tarih : 09.05.2013

danıştay

        T.C.

 DANIŞTAY

10.DAİRESİ

Esas    : 1995/5846

Karar : 1996/6434

Tarih : 30.10.1996

DAVADAN FERAGAT

TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

İDARE AJANLARININ KENDİ KUSURLARINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR

2577 S.K.31

 

                            danıştay

                                     T.C.

                              DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

Esas : 2004/745

Karar : 2004/861

Tarih : 21.10.2004

FERAGAT DAVADAN FERAGAT KAMU YARARI VE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI

İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI

BOZMA KARARI

İDARİ DAVALARDA HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

2577 Sa.Ka.31

 

danıştay

        T.C.

DANIŞTAY

7.DAİRESİ

Esas : 2005/2994

Karar : 2007/2371

Tarih : 16.05.2007

TEMYİZ SEBEPLERİ

TEMYİZ SÜRESİ

İDARİ YARGILAMA USULÜ

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ

İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2577 S.K. 14, 46, 48, 49, 54

Temyiz sebeplerini, temyiz süresi geçtikten sonra verilecek bir dilekçeyle bildirme olanağı tanıyan bir düzenleme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer almadığından, temyiz sebebi içermeyen dilekçeyle yapılan temyiz başvurusunun incelenemeyeceği hakkında.