danıştay

        T.C.

 DANIŞTAY

15.DAİRESİ

Esas : 2013/4405

Karar : 2013/3335

Tarih : 09.05.2013

                            danıştay

                                     T.C.

                              DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

Esas : 2004/745

Karar : 2004/861

Tarih : 21.10.2004

FERAGAT DAVADAN FERAGAT KAMU YARARI VE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI

İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI

BOZMA KARARI

İDARİ DAVALARDA HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

2577 Sa.Ka.31

 

danıştay

        T.C.

 DANIŞTAY

10.DAİRESİ

Esas    : 1995/5846

Karar : 1996/6434

Tarih : 30.10.1996

DAVADAN FERAGAT

TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

İDARE AJANLARININ KENDİ KUSURLARINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR

2577 S.K.31

 

danıştay

        T.C.

 DANIŞTAY

15.DAİRESİ

Esas    : 2015/7088

Karar : 2016/14

Tarih : 18.01.2015

Davacının alkollü araç kullandığından bahisle sürücü belgesinin geri alınması yolunda tesis edilen 20.12.2013 tarih ve 258372 sayılı işlem ile 877,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin 20.12.2013 tarih ve 820296 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nce davanın görev yönünden reddine yönelik verilen 25.03.2015 tarih ve E:2015/675; K:2015/767 sayılı kararın hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

danıştay

        T.C.

DANIŞTAY

7.DAİRESİ

Esas : 2005/2994

Karar : 2007/2371

Tarih : 16.05.2007

TEMYİZ SEBEPLERİ

TEMYİZ SÜRESİ

İDARİ YARGILAMA USULÜ

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ

İLAÇ KİMYA GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2577 S.K. 14, 46, 48, 49, 54

Temyiz sebeplerini, temyiz süresi geçtikten sonra verilecek bir dilekçeyle bildirme olanağı tanıyan bir düzenleme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer almadığından, temyiz sebebi içermeyen dilekçeyle yapılan temyiz başvurusunun incelenemeyeceği hakkında.