yargitay logo100

            T.C.
      YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ


ESAS NO : 2014/10084

KARAR NO: 2014/12640

TARİH: 29.04.2014

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ.K. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

yargitay logo100

           T.C.
       YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas No  :2016/11780
Karar No :2017/2991
K. Tarihi :01.03.2017

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu tarafından, icra mahkemesine yapılan başvuruda; sair şikayetlerinin yanında ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğu da ileri sürülerek tebliğ tarihinin öğrenme tarihine göre düzeltilmesi talep edilmiş, mahkemece; tebliğ işleminin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesi kapsamında usulüne uygun olarak yapıldığı gerekçesiyle usulsüz tebliğ şikayetinin, süre aşımı nedeniyle de diğer şikayetlerin reddine karar verilmiştir.

     yargitay logo100

            T.C.

     YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas                : 2005/4448

Karar             : 2005/7040

Karar Tarihi : 01.04.2005

ÖZET: İİK. nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Aynı maddenin 4 ve 5. fıkraları gereğince ise, (haciz kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine, yeniden harç alınır. ) Ayrıca, dayanak belgenin niteliğine göre olayda Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi gereğince 10 yıllık zamanaşımı uygulanacağından mahkemenin aksine gerekçesinde de isabet görülmemiştir.

(2004 S. K. m. 62, 78, 106, 110) (818 S. K. m. 125)

     yargitay logo100

             T.C.

      YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas    : 2013/12912

Karar : 2013/21871

Tarih : 11.06.2013

HACİZ KONULMASININ İSTENMESİ

BONOYA DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİBİ

HACİZ İSTEME HAKKININ DÜŞMESİ

ŞİKAYET

Alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre ise, haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya işlemden kaldırılır.Haciz isteme hakkının düşmesi durumunda, alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine harç alınır.Somut olayda, borçlular ... Ltd.Şti. ile ...Ltd.Şti.`ye ödeme emrinin tebliğ edilemediği görülmektedir. Ödeme emri tebliğ edilemeyen borçlu şirketler yönünden dosya işlemden kaldırılamaz. Anılan şirketler yönünden dosyanın işlemden kaldırılması ve takibin yenilenerek harç ödenmesi ile dosyanın işleme alınabileceğine yönelik icra müdürlüğü işlemi İİK.nun 78. madde hükmüne aykırıdır.

      yargitay logo100

               T.C.

        YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

Esas No          :2014/1698

Karar No       :2014/20921

Y.. A.. tarafından mirasçılık belgesi davasının reddine dair Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 15.01.2014 gün ve 57/41 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  yargitay logo100

           T.C.

    YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas    : 1980/3647

Karar : 1980/5789

Tarih : 02.07.1980

HACİZ  İSTEME SÜRESİ

İİK.78, 106, 110

Ödeme emrinin bildiriminden sonra bir yıl için haciz isteminde ,bulunulmadığında, haciz istem hakkı düşer. Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından yapılacak yenileme isteminin borçluya bildirilmesine bağlıdır. Haciz yapıldıktan sonra dosyanın takipsiz bırakılması durumunda ise haciz düşmesi söz konusu olup bu halde İİK. m. 106, 110 uygulanır ve yeni haciz istemi üzerine borçluya yenilemenin bildirilmesi gerekmez.

 

yargitay logo100

        T C

YARGITAY


12 Hukuk Dairesi


Esas                : 2016/11294

Karar             : 2016/13958

Karar Tarihi : 11.05.2016

İHALENİN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI SONRASINDA, TAŞINIR MALLARIN YENİDEN SATIŞA ÇIKARILMASI TALEBİNİN SÜRESİ

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ışın gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetçi alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipte, alacaklının, katılım olmadığından ihalenin düşürülmesi kararı sonrasında, taşınır malların yeniden satışa çıkarılması talebinin, icra müdürlüğünce taşınırlar üzerindeki haczin düştüğü gerekçesiyle 25.03.2015 tarihinde reddedilmesi üzerine, anılan kararın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikâyetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.