T.C.

               İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

     21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas : 2017/59

Karar : 2017/55

Tarih : 17.1.2017

 

  • İCRA MEMURU MUAMALESİNİ ŞİKâYET (İcra Dosyasının İncelenmesinde Borçlunun Haczi Kabil Malvarlığının Tespiti İçin Gerekli Araştırmaların Yapıldığı/Haczi Kabil Hiçbir Malın Tespit Edilemediği- Aciz Vesikası Düzenlenmesi İçin Gerekli Şartların Oluştuğu/Aciz Tutanağının Aciz Vesikası Hükmünde Olmasının Ayrıca Şartları Oluştuğunda Aciz Vesikası Düzenlenmesine Engel Olmayacağı- Aciz Vesikası Düzenlenmesi Şartlarının Oluştuğu Anlaşılmakla İstinaf Talebinin Kabulüne Karar Vermek Gerektiği)
  • HACZİ KABİL MAL TESPİT EDİLEMEMESİ (İcra Memurunu Şikâyet/Aciz Vesikası Düzenlenmesi İçin Gerekli Şartların Oluştuğu- Aciz Tutanağının Aciz Vesikası Hükmünde Olmasının Ayrıca Şartları Oluştuğunda Aciz Vesikası Düzenlenmesine Engel Olmayacağı/Aciz Vesikası Düzenlenmesi Şartlarının Oluştuğu Anlaşılmakla İstinaf Talebinin Kabulüne Karar Vermek Gerektiği)
  • ACİZ VESİKASININ DÜZENLENMESİ (İcra Dosyasının İncelenmesinde Borçlunun Haczi Kabil Malvarlığının Tespiti İçin Gerekli Araştırmaların Yapıldığı/Haczi Kabil Hiçbir Malın Tespit Edilemediği- Gerekli Şartların Oluştuğu/Aciz Tutanağının Aciz Vesikası Hükmünde Olmasının Ayrıca Şartları Oluştuğunda Aciz Vesikası Düzenlenmesine Engel Olmayacağı- İstinaf Talebinin Kabulü ile İcra Müdürlüğünün Aciz Vesikası Talebinin Reddine İlişkin İşleminin İptaline Karar Verileceği)

2004/m.105, 143, 277

                İZMİR

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

  1. HUKUK DAİRESİ

 

  1. 2016/59
  2. 2016/68
  3. 13.10.2016

* KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ( Nüfus Kaydının Kişisel Veri Niteliğinde Olduğu/Kişisel Verilerin İlgili Kişinin Açık Rızası Olmadan İşlenemeyeceği - Soruşturma Kovuşturma Yargılama veya İnfaz İşlemlerine İlişkin Olarak Yargı Makamları veya İnfaz Mercileri Tarafından İşlenebilmesinin İstisna Olduğu/Nüfus Kaydına Ulaşılması İstenen Kurum İcra Müdürlüğü Olup İstisnai Kurumlardan Olmadığı - Borçlunun Aile Nüfus Kaydı Sorgulamasına İlişkin Talebi Yerinde Olmayıp Bu Talebin Reddine İlişkin Müdürlük Kararının Doğru Olduğu )

T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

9. CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR

Esas No                : 2016/92

Karar No             : 2016799İNCELENEN KARARIN;


MAHKEMESİ    : Konya 2. İcra Ceza Mahkemesi

TARİHİ                : 18.10.2016

NUMARASI        : 2016/1066 (E) ve 2016/668 (K)

SANIK                  :l- A.K

                                2- İ.K.

SUÇ                       : Karşılıksız Çek Düzenleme

SUÇ TARİHİ      : 06/09/2016

HÜKÜM               : Görev yününden red.

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN          : Müşteki vekili Av. N.Ü. 01.11.2016