yargitay logo100

                 T.C.

         YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 

ESAS             : 2014/11359

KARAR        : 2014/16319

TARİHİ         : 01.07.2014


Mahkemesi : İzmir 12. İş Mahkemesi

Tarihi : 13.02.2014

No : 2012/101-2014/151

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

       yargitay logo100

                  T.C.

           YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

ESAS              : 2013/21-447

KARAR        :2013/492

TARİH          : 10.04.2013

 

 

MAHKEMESİ : Samsun 1.İş Mahkemesi

TARİHİ : 06/12/2012

NUMARASI : 2012/601 E-2012/925 K.


Taraflar arasındaki “hizmet tespiti ve işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Samsun 1.İş Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 07.10.2011 gün ve 2009/720 E-2011/497 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesi'nin 11.10.2012 gün ve 2011/16323 E.-2012/17136 K. sayılı ilamı ile;

(...Dava, davacının davalıya ait işyerinde geçen ve Kuruma bildirilmeyen çalışmalarının tespiti ile bir kısım işçilik alacaklarının istemine ilişkindir.

                   danıştay

                             T.C.

                       DANIŞTAY

  VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU 


Esas No : 2017/680

Karar No : 2018/2İstemin Özeti : 

Dava; 26.4.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri" başlıklı I-B-4. bölümünde yer alan "...Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler. Mahkeme kararında "KDV hariç" şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir." şeklindeki kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

 yargitay logo100

           T.C.
    YARGITAY
9. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/15037

Karar No:2014/23989

Tarihi:9.7.2014

 

A) Davacı-Karşı Davalı İsteminin ve Savunmasının Özeti:

Davacı-karşı davalı Vakıf Üniversitesi, bir zamanlar üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan davalı-karşı davacının, iş bu davadan önce üniversite aleyhine işe iade davası açtığını, öğretim görevlisinin davayı kazandığını, mahkeme ilamını icraya koyduğunu, icra takibi sırasında öğretim görevlisi olan davalı-karşı davacıya fazla ödeme yapıldığını ileri sürerek, fazla yapılan ödemenin istirdadını talep etmiştir.

                    T.C.

               İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

     21. HUKUK DAİRESİ

 

Esas : 2017/59

Karar : 2017/55

Tarih : 17.1.2017

 

  • İCRA MEMURU MUAMALESİNİ ŞİKâYET (İcra Dosyasının İncelenmesinde Borçlunun Haczi Kabil Malvarlığının Tespiti İçin Gerekli Araştırmaların Yapıldığı/Haczi Kabil Hiçbir Malın Tespit Edilemediği- Aciz Vesikası Düzenlenmesi İçin Gerekli Şartların Oluştuğu/Aciz Tutanağının Aciz Vesikası Hükmünde Olmasının Ayrıca Şartları Oluştuğunda Aciz Vesikası Düzenlenmesine Engel Olmayacağı- Aciz Vesikası Düzenlenmesi Şartlarının Oluştuğu Anlaşılmakla İstinaf Talebinin Kabulüne Karar Vermek Gerektiği)
  • HACZİ KABİL MAL TESPİT EDİLEMEMESİ (İcra Memurunu Şikâyet/Aciz Vesikası Düzenlenmesi İçin Gerekli Şartların Oluştuğu- Aciz Tutanağının Aciz Vesikası Hükmünde Olmasının Ayrıca Şartları Oluştuğunda Aciz Vesikası Düzenlenmesine Engel Olmayacağı/Aciz Vesikası Düzenlenmesi Şartlarının Oluştuğu Anlaşılmakla İstinaf Talebinin Kabulüne Karar Vermek Gerektiği)
  • ACİZ VESİKASININ DÜZENLENMESİ (İcra Dosyasının İncelenmesinde Borçlunun Haczi Kabil Malvarlığının Tespiti İçin Gerekli Araştırmaların Yapıldığı/Haczi Kabil Hiçbir Malın Tespit Edilemediği- Gerekli Şartların Oluştuğu/Aciz Tutanağının Aciz Vesikası Hükmünde Olmasının Ayrıca Şartları Oluştuğunda Aciz Vesikası Düzenlenmesine Engel Olmayacağı- İstinaf Talebinin Kabulü ile İcra Müdürlüğünün Aciz Vesikası Talebinin Reddine İlişkin İşleminin İptaline Karar Verileceği)

2004/m.105, 143, 277

  yargitay logo100

            T.C.

     YARGITAY

7.HUKUK DAİRESİ

 

 

ESAS    : 2014/2145

KARAR : 2014/7139

TARİH : 01.04.2014

 

“……….Davalı, iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu ve bu nedenle yenilenmediğini savunmuştur.

Mahkemece, yapılan yargılama sonunda, davalının Vakıf Üniversitesi olduğu, davacının ise üniversite de akademik görevde bulunduğu, Uyuşmazlık Mahkememizin 05/11/2012 tarihli 189-234 sayılı Kararı, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin emsal kararları beraberce değerlendirildiğinde, davalı üniversitenin sürekli ve düzenli nitelikteki kamu hizmetinde çalıştırdığı davacının; statüsü, göreve alınması, hak ve yet¬kileri gözetildiğinde İdare Hukuku Kapsamında bir personel olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözüm yerinin de idari yargı yeri olduğu gerekçesi ile açılan davanın yargı yolu yanlışlığı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

danıştay

          T.C.
D A N I Ş T A Y

ONUNCU DAİRE 

 


Esas No:2015/1663

Karar No:2016/91

  • Tarihi:Temyiz Eden (Davacı) : 

Vekili : 


Karşı Taraf (Davalı) : 

 


İstemin Özeti : Ankara .... İdare Mahkemesinin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulüyle davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği görülmekle davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek, işin esası incelenip gereği görüşüldü:

Dava; davacı tarafından, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sonucunda verilen kararın, açık kimliği ve kimliğini belli eden bilgilerin yer aldığı şekliyle Anayasa Mahkemesinin ve Resmi Gazetenin internet erişimine açık arşivi başta olmak üzere kamuya açık tüm kaynaklardan kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.