tasinmaz

Taşınmaz Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler 

* Tapu İptali- Tescil

* İzale-İ Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi)

* Men’i Müdahele (El Atmanın Giderilmesi)

* Kamulaştırma – Kamulaştırmasız El Atma

* Bedel Arttırımı Davaları

* Şuf’a Davaları

* Geçit Hakkı, Ecrimisil

* Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları

* Kira Alacağı, Tahliye, Kira Tespiti

* Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

* Gayrimenkule İlişkin Diğer Davalar

 Kiralama Sözleşmeleri

* Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri

 Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması ( DuDilligence )Gayrimenkul alım- satım sözleşmeleri

Yabancıların mülk edinmesi

Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

İpotek işlemleri tesisi

İpotek ihtilaflarından doğan davalar

İstihkak davaları

İzale-i Şuyu( ortaklığın giderilmesi ) davaları

Kamulaştırma davaları

Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

Tapu iptal ve tescil davaları

Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar

* Tahliye davaları

Gayrimenkul Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

Yabancı gerçek kişilerin Türkiye de taşınmaz mal edinmeleri 

 * Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, 

Kat karşılığı İnşaat sözleşmesi,

Tapu İptali ve tescili,

Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat sözleşmeleri,

İmar Planının iptali ve değiştirilmesi,

Kamulaştırma,

Hukuki el atma – fiili el atma,

İzaleyi şuyu (Ortaklığın Giderilmesi),

Mülkiyetin tespiti,

Şufa davası,

Satış vaadi sözleşmesi,

Sükna hakkı,

Kadastro değişiklileri hakkında davalar,

Kiralanın tahliyesi,

Kiracının hakları,

Kira sözleşmeleri,

Kira değer tespiti.