tüketici

Tüketici Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

* Bankalar tarafından tüketiciden konut, taşıt ve bireysel kredi kullanırken ‘’Kredi Masrafı, Dosya Masrafı, Kredi Tespit Ücreti, Kredi İstihbarat Ücreti, Ekspertiz Ücreti…’’ adı altında ve

tüketicinin bankalarda bulunan hesaplarından ‘’Yıllık Kredi Kartı Aidatı, Hesap İşletim Ücreti…’’ adı altında haksız yapılan kesintilerin iadesi büromuz avukatlarınca talep edilmektedir.

Kullanılan kredilerden Haksız Rekabet Kurulu kararlarına dayalı olarak anlaşmalı faiz olarak alınan yüksek oranda olduğu kesinleşen faiz tutarlarının iadesi için gerekli hukuki yardım sunulmaktadır. 

* İlçe Tüketici Hakem Heyetine

* İl Tüketici Hakem Heyetine

* Tüketici Mahkemeleri’ne başvuru yapılmaktadır.

* Ayıplı Mal (Tüketicinin Kullanabileceği Seçimlik Haklar) Ayıplı malın iadesi, değişimi, onarılması

* Ayıplı Hizmet ( Ayıplı Hizmetten kaynaklanan maddi-manevi zararın tazmini)

* Sözleşmedeki Haksız Şartlar

* Mesafeli Sözleşmeler

* Kapıda Satış, İnternet Satışları, Kampanyalı Satışlar, Taksitle Satışlar

* Devremülk, Paket Tur, Abonelik Sözleşmeleri

* Fiyat Etiketi, Garanti Belgesi, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu, Satış Sonrası Hizmetler

* Tüketici Mahkemeleri tarafından ürünlerin üretiminin, satışının durdurulması, malın toplatılması örnek alanlar olarak gösterilebilir.

sigorta hukuku

Sigorta Hukuku Nedir ?

Sigorta ilişkisini ve sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını,faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe ve bu kuralları belirli bir sistem içinde inceleyen hukuk dalına sigorta hukuku adı verilir. En geniş ayırımla Sigorta Hukukunu Hususi Sigorta Hukuku ve Sosyal Sigorta Hukuku olarak ikiye ayırabiliriz. Hususi Sigorta ; Ayrı bireylerin özel menfaatlerinin çeşitli rizikolara karşı güvence altına alınması için serbest iradeleriyle meydana getirdikleri riziko teminatıdır. Sosyal Sigorta; Belirli halk gruplarının sosyal güvenliklerinin sağlanması gayesiyle kanunla kurulan çoğu defa mecburi bir sigortadır.(SGK)

Sigorta Hukuku Neden Var?

Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir.

 

 tasinmaz

Taşınmaz Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler 

* Tapu İptali- Tescil

* İzale-İ Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi)

* Men’i Müdahele (El Atmanın Giderilmesi)

* Kamulaştırma – Kamulaştırmasız El Atma

* Bedel Arttırımı Davaları

* Şuf’a Davaları

* Geçit Hakkı, Ecrimisil

* Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları

* Kira Alacağı, Tahliye, Kira Tespiti

* Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

* Gayrimenkule İlişkin Diğer Davalar

 Kiralama Sözleşmeleri

* Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri

 Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması ( DuDilligence )Gayrimenkul alım- satım sözleşmeleri

Yabancıların mülk edinmesi

Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

İpotek işlemleri tesisi

İpotek ihtilaflarından doğan davalar

İstihkak davaları

İzale-i Şuyu( ortaklığın giderilmesi ) davaları

Kamulaştırma davaları

Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

Tapu iptal ve tescil davaları

Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar

* Tahliye davaları

Gayrimenkul Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

Yabancı gerçek kişilerin Türkiye de taşınmaz mal edinmeleri 

 * Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, 

Kat karşılığı İnşaat sözleşmesi,

Tapu İptali ve tescili,

Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat sözleşmeleri,

İmar Planının iptali ve değiştirilmesi,

Kamulaştırma,

Hukuki el atma – fiili el atma,

İzaleyi şuyu (Ortaklığın Giderilmesi),

Mülkiyetin tespiti,

Şufa davası,

Satış vaadi sözleşmesi,

Sükna hakkı,

Kadastro değişiklileri hakkında davalar,

Kiralanın tahliyesi,

Kiracının hakları,

Kira sözleşmeleri,

Kira değer tespiti.

 

ticaret hukuku 1 1

Ticaret ve Şirketler Hukuku Nedir ?

İnsanların ekonomik sahadaki faaliyetlerinin çok büyük çoğunluğu bugün için hukuk sahasında ticari faaliyetler olarak nitelendirilmektedir. Toplumsal olarak gerçek kişilerin gelir kaynaklarının büyük çoğunluğunun ticari faaliyetlerden elde edilmesinin yanı sıra isimleri her geçen gün daha fazla zikredilen ticaret şirketlerinin ekonomik sistemdeki ağırlığı ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk alanının önemini arttırmaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Neden Var ?

Türk Ticaret Kanunu, ülkemizi doğrudan yabancı yatırımlara açacak pek çok yeniliği beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, Hukuk Büromuz Yeni Türk Ticaret Kanunu konusunda çalışmış, ticari şirketlere Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun gereklerine uygun hukuk hizmeti verebilecek yapıdadır.

Biz Ne Yapıyoruz ?

Büromuz Ticaret Hukukunun en önemli kısımlarından biri olan şirketler hukuku alanında özellikle şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak ihtiyaç duydukları her alanda,( birleşmesi, devralınması, tasfiyesi konularında olmak üzere) her türlü hizmeti vermektedir. Bunların yanı sıra özellikle Türk piyasasına girmek isteyen yabancı şirketlere Türkiye’de şirket kurma, devralma, acente veya şube açma konuları başta olmak üzere tüm süreçlerde danışmalık yapmaktadır. Yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda gerek Türk Hukuku, gerekse uluslararası kaideler çerçevesinde hukuki değerlendirme yaparak ; görüş ve tavsiye vermektedir.

Ticari işletme hukuku, Şirketler hukuku Ticari şirketlerin alım ve satımı, Haksız rekabet, Şirket yönetimi, Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri, Sözleşmeler hukuku, Ortaklık sözleşmeleri, Tasfiye, Kıymetli evrak hukuku, Risk Sermayesi, Sermaye Piyasaları, Kredi sözleşmeleri, Leasing sözleşmeleri alanlarında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.

sözlesme

Sözleşmeler Hukuku Nedir ? 

Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ama bazı tür sözleşmelerin belirli biçimde yapılması yasalarda öngörülmüştür. Örneğin, taşınmaz malların satış sözleşmesinin resmi biçimde yapılması zorunludur. Sözleşmenin yazılı biçimde yapılması anlaşmazlık durumunda kanıtlamayı kolaylaştırmak için de yararlıdır.

Sözleşmeler Hukuku Neden Var ?

Profesyonel iş hayatında her zaman önemini korumuş olan sözleşmeler, günümüzde günlük hayatta da gün be gün önem kazanmaktadır. Biz hukukçular var olan bir sözleşmenin hukuki ilişkinin temeli olduğunu biliriz. Bu çerçevede müvekkillerimize, kurulacak hukuki ilişkinin niteliğine uygun sözleşme hazırlamakta, sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülükler hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmakta ve sorunlarla karşılaşıldığında çözüm üretmekteyiz.

fikriaınİ 9

Fikri Mülkiyet Hukuku Nedir?

Kişilerin fikri çalışmalarının ürünleri hem malvarlığı değerleri olarak ekonomik bir anlam ifade etmekte hem de bu ürünler üzerinde kişilerin manevi menfaatleri bulunmaktadır. Günümüzde fikri ürünlerin geniş bir yelpazeye yayılmasına karşılık bu ürünlere yönelik yoğun taleple orantılı olarak kişilerin bu ürünler üzerindeki fikri haklarını ihlal eden eylemlere de sıkça rastlanmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku Nedir ?

Bir marka hakkı unsurunun ya da patentin izinsiz kullanılması, bir ürünün izinsiz kopyalarının satışa çıkarılması ya da daha genel tabiri ile korsan ürünlerin piyasaya sürülmesi ya da bir müzik eserinden intihalin yapılması ya da yine bu tarz bir eserin izinsiz kullanılması gibi pek

çok örnekte fikri ürün sahibi kişi ya da kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesi söz konusudur. Bu tarz hak ihlallerine karşı etkin bir hukuksal korunmaya başvurulması hem mali sonuçları hem de hak sahibi açısından manevi sonuçları noktasında son derece önemlidir. Hukukumuz bu gibi hak ihlallerine tazminat hukuku ve ceza hukuku olmak üzere iki farklı sonuç bağlamış olup her iki hukuk alanının da etkin bir şekilde kullanılmasının istenen neticelere ulaşılabilmesi için önemli olduğu görülmektedir. Haksız olarak fikri ürünlere tecavüz edildiği isnadına karşılık bu davaların çok ciddi sonuçları göz önüne alındığında böyle bir iddia ile karşılaşan kimselerin de etkin bir hukuki yardımdan yararlanması gereklidir.

Biz Ne Yapıyoruz ?

Marka ve Patent Davaları

Fikir ve Sanat Eserlerine Tecavüzden Kaynaklanan Hukuk Davaları

Fikri Mülkiyet Ürünlerine Tecavüzden Kaynaklanan Ceza Davaları

Alanlarında Etkin ve Sonuç Odaklı Hukuki Danışmanlık ve Dava Takibi Hizmetleri Vermektedir.

Marka-Patent Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

Marka Haklarının İhlali Halinde:

* Marka-Patent Başvuruları,

* Know-How Sözleşmeleri,

* Marka Devri,

* Marka Yenileme İşlemleri,

* Delillerin Tespiti Davası,

* Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davası,

* Tecavüzün Tespiti Davası,

* Tecavüzün Giderilmesi Davası,

* Maddi Tazminat Davası,

* Manevi Tazminat Davası,

* İtibar Tazminatı,

* Hakka Tecavüz Neticesinde Üretilen Materyal İle Bunların Üretiminde Doğrudan Kullanılan Araçlara Elkonulması,

* Ürünler Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması,

* Markanın Silinmesi ve İmha,

* Hükmün İlgililere Tebliği, Kamuya Yayın Yoluyla Duyurulması ve İlanı,

* Eylem Suç Teşkil Ettiği Takdirde Açılabilecek Ceza Davaları,

Patent ve Endüstriyel Tasarım Haklarının İhlali Halinde:

* Delillerin Tespiti Davası,

* Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davası,

* Tecavüzün Tespiti Davası,

* Tecavüzün Giderilmesi Davası,

* Maddi Tazminat Davası,

* Manevi Tazminat Davası,

* İtibar Tazminatı,

* Hakka Tecavüz Neticesinde Üretilen Materyal İle Bunların Üretiminde Doğrudan Kullanılan Araçlara Elkonulması,

* Ürünler Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması,

* Şekil Değiştirme ve Gereğinde İmha,

* Hükmün İlgililere Tebliği, Kamuya Yayın Yoluyla Duyurulması ve İlanı,

* Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava,

* Eylem Suç Teşkil Ettiği Takdirde Açılabilecek Ceza Davaları,

miras 1

Miras Hukuku Nedir ?

Miras Hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Miras Hukuku Neden Var ?

Miras hukuku yeni medeni kanunda 495 ve 574. maddeleri arasında anlatılıyor. Kanuna göre miras bırakanın yasal mirasçıları kimler, kime hangi oranda miras payı düşüyor, mirasta eş, çocuk ve evlatlığın durumu vb konularının tümü açıklanıyor.

 Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;

     Mirasçılık Belgesi ( Veraset İlamı) ‘Nin Alınması

Miras Sözleşmeleri

İzale-İ Şuyu Davaları

Vasiyetnameler

Murisin Muvazalı İşlemlerinden Doğan Davalar

Murisi Reddi Ve Miras Şirketine Mümessil Aranmasına İlişkin Davalar

Mirasçılık Belgesi’nin İptali Davaları

Miras İle İlgili Davaları

Miras İle İlgili Hukuki İhtilaflardan Doğan Diğer Davalar

 

Alt Kategoriler

miras 1

Miras Hukuku Nedir ?

Miras Hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

 miras 1

Miras Hukuku Neden Var ?

Miras hukuku yeni medeni kanunda 495 ve 574. maddeleri arasında anlatılıyor. Kanuna göre miras bırakanın yasal mirasçıları kimler, kime hangi oranda miras payı düşüyor, mirasta eş, çocuk ve evlatlığın durumu vb konularının tümü açıklanıyor.

 Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;

     Mirasçılık Belgesi ( Veraset İlamı) ‘Nin Alınması

Miras Sözleşmeleri

İzale-İ Şuyu Davaları

Vasiyetnameler

Murisin Muvazalı İşlemlerinden Doğan Davalar

Murisi Reddi Ve Miras Şirketine Mümessil Aranmasına İlişkin Davalar

Mirasçılık Belgesi’nin İptali Davaları

Miras İle İlgili Davaları

Miras İle İlgili Hukuki İhtilaflardan Doğan Diğer Davalar