• "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."
 • "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır." VICTOR HUGO
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." Aristo
 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır."
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
 • "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. " GEORGES DUHAMEL
 • "Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir." Seneca
 • "Adaleti seven bir insan için her yer emindir." EPIKTETOS
 • "Adalet erdemlerin kraliçesidir. " Latin Atasözü

      yargitay logo100
                T.C.

           YARGITAY

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME

HUKUK GENEL KURULU

 

Esas : 2013/1

Karar : 2014/1

Tarih : 21.02.2014

 

İLK DERECE MAHKEMELERİNCE VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR TALEPLERİNİN REDDİ VEYA KABULÜ HALİNDE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARA KARŞI TEMYİZ YOLUNUN KAPALI OLMASI

HUMK.BİRİNCİ BAP, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 113, 265, 427

İİK.60, 63, 64, 265

HMK.341, 389, 390, 391, 393, 394, 399, 406, Geç.3

İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu hususundadır.

yargitay logo100

        T.C.

YARGITAY

     İBGK

 

Esas : 1991/3

Karar : 1992/2

Tarih : 14.02.1992

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

DAVALAR ARASINDAKİ BAĞLANTI

YARGI ÇEVRESİNDE AYNI DÜZEYDE BİRDEN FAZLA MAHKEME

MAHKEMELERİN AYNI SAYILMALARI

HUMK.45

HUMK.nun 45. maddesi 1 ve 2. fıkraları ile aynen şu düzenlemeyi getirmiştir: "Aynı mahkemede görülmekte olan davalar aralarında bağlantı bulunması halinde, davanın her safhasında istek üzerine veya kendiliğinden mahkemece birleştirilir. Davalar ayrı mahkemelerde açılmış ise, bağlantı nedeniyle birleştirme talebi ikinci davanın açıldığı mahkeme önünde ilk itiraz olarak ileri sürülebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme ilk itirazın kabulüne ve davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra bununla bağlıdır". Maddenin diğer iki fıkrası ise bağlantının var sayılacağı durum ile temyiz mercii ayrı olan davaların birleştirilmesi durumunu düzenlemektedir.