• "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."
 • "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır." VICTOR HUGO
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." Aristo
 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır."
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
 • "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. " GEORGES DUHAMEL
 • "Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir." Seneca
 • "Adaleti seven bir insan için her yer emindir." EPIKTETOS
 • "Adalet erdemlerin kraliçesidir. " Latin Atasözü

  yargitay logo100

            T.C.

      YARGITAY

14.HUKUK DAİRESİ

 

 

Esas    : 2006/14184

Karar    : 2007/418

Tarih    : 23.01.2007

 

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ

VEKİLİN ÖZEL YETKİSİ OLMASI GEREKEN HALLER

TMK.1009

BK.225, 255, 277, 386, 388

Kira sözleşmesinin tapu kütüğüne şerhi mülkiyet hakkının malike verdiği yetkileri daralttığından vekilin bu konuda özel yetkisinin bulunması gerekir.

     yargitay logo100

               T.C.

         YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 

 

ESAS     : 2010/4-377

KARAR  : 2010/365

TARİH    : 07.07.2010

 

 

BEYYİNE KÜLFETİ

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

MANEVİ TAZİMATIN ŞARTLARI

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 49 ]

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 429 ]

 

Taraflar arasındaki "Manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Senirkent Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 22.10.2008 gün ve 2008/42 E-135 K. Sayılı kararın incelenmesi davalı E... A...tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 12.11.2009 gün ve 2009/1211-12780 sayılı ilamı ile; 

("...Dava, yayın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalılardan E... A...tarafından temyiz olunmuştur.