• "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."
 • "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır." VICTOR HUGO
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." Aristo
 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır."
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
 • "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. " GEORGES DUHAMEL
 • "Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir." Seneca
 • "Adaleti seven bir insan için her yer emindir." EPIKTETOS
 • "Adalet erdemlerin kraliçesidir. " Latin Atasözü

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olan davalarda tarafların dava ve cevap dilekçeleri ile delil listelerinde "sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller" gibi ibarelerin bulunması halinde tarafların yemin deliline başvurmuş sayılamayacakları ve bu kapsamda hâkimin ispat yükü kendisine düşen tarafa "yemin teklifinde bulunma hakkı"nı hatırlamayacağına 03.03.2017 günlü oturumda YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULUNCA gerek önsorun gerek esas hakkında üçte ikiyi aşan oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar örneğini ekte bulabilirsiniz. 

Attachments:
Download this file (YARGITAY K - İBK - 2017-1 - HMK 20170617-12.pdf)YARGITAY-İBK-2017/1-HMK-YEMİN[Yargıtay Yemin Delili Hakkında İçtihatı Birleştirme Kararı]576 kB

yargitay logo100

           T.C.

     YARGITAY

11.HUKUK DAİRESİ


Esas No         :2015/11858

Karar No       :2016/9302

Tarihi             :5.12.2016

 

Taraflar arasında görülen davada .... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 21/07/2015 tarih ve 2014/288-2015/630 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

yargitay logo100

YARGITAY

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU

Esas Numarası: 2017/2

Karar Numarası: 2017/3

Karar Tarihi: 10.07.2017

Resmi Gazete Sayısı: 21.07.2017

Resmi Gazete Tarihi: 30130

İLAMA DAYALI BİR ALACAĞIN İLAMSIZ TAKİP KONUSU YAPILAMAYACAĞI - ilamların genel haciz yolu ile ilamsız takibe konu edilmesinin icra hukukuna ve yargılama tekniğine uygun düşmediği - bu yola başvurmakta alacaklının hukuki yararının bulunmadığı gibi borçlunun hukuki durumunun ağırlaştırıldığı ve taraflar arasındaki menfaatler dengesinin bozulduğu - içtihatların "ilama dayalı bir alacağın ilamsız takip konusu yapılamayacağı" yönünde birleştirilmesine karar verildiği

  yargitay logo100

            T.C.

       YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ


E. 2014/4334
K. 2014/13719
T. 10.12.2014

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı sözleşmenin iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, yeni malik tarafından açılan, davalı kiracı ile önceki malik kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesinin geçersiz olduğunun tespiti ile tapudaki şerhin kaldırılması ve taşınmazın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece re'sen mahkemenin yetkisi değerlendirilerek, kiralanan taşınmaz Kemer ilçesi sınırları içinde olduğundan yetkisizlik kararı verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.