• "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."
 • "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır." VICTOR HUGO
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." Aristo
 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır."
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
 • "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. " GEORGES DUHAMEL
 • "Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir." Seneca
 • "Adaleti seven bir insan için her yer emindir." EPIKTETOS
 • "Adalet erdemlerin kraliçesidir. " Latin Atasözü

  yargitay logo100

             T.C.

       YARGITAY

2.HUKUK DAİRESİ

 

ESAS : 2017/778

KARAR : 2017/2969

TARİH: 20.03.2017

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı anne, boşanma ile velayeti davalı babaya bırakılan ortak çocuklar 30.07.2004 doğumlu 19.01.2010 doğumlu velayetinin değiştirilerek kendisine verilmesini talep etmiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

  yargitay logo100

             T.C.

          YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 

Esas    : 2013/2-2085

Karar   : 2014/30

Tarih    : 22.01.2014

 

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

İŞTİRAK NAFAKASI ( Velayetin Değiştirilmesi Davasına Karşı Birlikte Görülerek)

 

      yargitay logo100
                 T.C.

          YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

 

Esas    : 2011/2-884

Karar : 2012/197

Tarih  : 16.03.2012

 

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( İdrak Çağına Giren Çocuğun Dinlenilmesi )

ÇOCUĞUN İDRAK ÇAĞINA GİRMESİ ( Velayetin Değiştirilmesi Yönünden )

ÇOCUK HAKLARI ( İdrak Çağına Giren Çocuğun Velayetinin Değiştirilmesi )

ÇOCUĞUN DİNLENİLMESİ ( Velayetin Değiştirilmesi Yönünden )

ÇOCUĞUN ÇIKARI ( Velayetin Değiştirilmesi Yönünden )

TMK.337, 340, 342, 346

4787 Sa.Ka.5, 6

Velayetin değiştirilmesi istemine ilişkin davada;

Velayetin anne ya da babaya verilmesi, daha çok çocuğu ilgilendiren, onun menfaatine ilişkin bir husus olduğuna göre, gerek kararda açıklanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerinde yer alan hükümler, gerekse velayete ilişkin yasal düzenlemeler karşısında, velayeti düzenlenen çocuğun, idrak çağında olması halinde, kendisini yakından ilgilendiren bu konuda ona danışılması ve görüşünün alınması gerekir.

   yargitay logo100

          T.C.

     YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2013/7361,

K. 2014/13668,

T. 27.6.2014

 

• KATILMA ALACAĞI DAVASI ( Davacı Tarafın İlk Talebinin Değer Artış Payına İkinci Bölümün İse Katılma Alacağına Dair Olduğu Kabul Edilerek Davanın Kısmen Kabulüne Dair Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )

• EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( İkramiye Çıkan Milli Piyango Biletinin Günlük Harcama Kapsamında Edinilmiş Malla Alındığı ve Bu Sebeple Edinilmiş Mal Grubuna Dahil Olduğunun Kabulü Gerektiği )

• GÜNLÜK HARCAMA ( Davalının İkramiye Çıkan Milli Piyango Biletini Kişisel Mal ya da Kişisel Mal Yerine Geçen Bir Değerle Aldığını İddia Etmediği ve Aksini Kanıtlayamadığı – Biletin Günlük Harcama Kapsamında Edinilmiş Malla Alındığı ve Bu Sebeple Edinilmiş Mal Grubuna Dahil Olduğu )

• İKRAMİYE ÇIKAN MİLLİ PİYANGO BİLETİNİN MAL REJİMİNE ETKİSİ ( Davalının Kişisel Mal ya da Kişisel Mal Yerine Geçen Bir Değerle Aldığını İddia Etmediğine ve Aksini Kanıtlayamadığına Göre Biletin Günlük Harcama Kapsamında Edinilmiş Malla Alındığı ve Bu Sebeple Edinilmiş Mal Grubuna Dahil Olduğunun Kabulü Gerektiği )

4721/m.202