• "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."
 • "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır." VICTOR HUGO
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." Aristo
 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır."
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
 • "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. " GEORGES DUHAMEL
 • "Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir." Seneca
 • "Adaleti seven bir insan için her yer emindir." EPIKTETOS
 • "Adalet erdemlerin kraliçesidir. " Latin Atasözü

    yargitay logo100

              T.C.

      YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

ESAS              : 2014/21324 E.

KARAR        : 2015/36057 K.

TARİH          : 28.12.2015


MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 


Y A R G I T A Y  K A R A R I


Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin ödenmeyen alacakları sebebiyle iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini belirterek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve hafta tatili ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının her hangi bir işçilik alacağının bulunmadığı ve iş sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın feshettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

Gerekçe:

1- Davalı işçinin fazla mesai ücretine hak kazanıp kazanmadığı ve fazla mesai ücretinin hesaplanması taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Somut olayda, dosya kapsamı ve tanık beyanlarına uygun bilirkişi raporu ile de tespit edildiği üzere davacının haftalık yedi saat fazla çalışma yaptığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacının fazla çalışmalarının bulunduğu, bu çalışmalara karşılık gelen ücret ile davacıya yapılan prim ödemelerinin toplamının hesaplandığı, buna göre takdiri indirim yapılmaksızın hesaplanan fazla çalışma alacağı miktarı ödenen primden 1.022,22 TL fazla olduğu, fazla mesai alacağından %10 oranında yapılacak takdiri indiriminin dahi bu farkı aşar nitelikte olduğu, buna göre davacının ödenen primler sebebi ile fazla mesai alacağının bulunmadığı gerekçesiyle fazla mesai ücreti isteminin reddine karar verilmiş ise de, karar dosya içeriğine uygun düşmemektedir.

Dairemiz uygulamasına göre, prim uygulaması bulunmasına rağmen, işçinin haftalık kırkbeş saati aşan çalışması bulunması durumunda, ücretin zamsız kısmının prim ödemesi ile yapıldığı, ancak saat ücretinin % 50'si tutarındaki fazla mesai ücretinin ayrıca ödenmesi gerektiği kabul edilmektedir.

Bu açıklamalar ışığında olmak üzere, mahkemece, ayrıca ödenmediği anlaşılan fazla mesai ücreti talebinin reddine karar verilmesi hatalıdır. Yapılacak iş, haftalık yedi saat fazla çalışma yönünden, işçinin saat ücretinin % 50'si karşılığı olmak üzere belirlenecek fazla mesai ücretinin hüküm altına alınmasından ibaret iken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde verilen karar isabetsizdir.

2- İş sözleşmesinin, işçi tarafından haklı olarak feshedilip feshedilmediği ve bu suretle işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32/4. maddesinde ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. Yine İş Kanunu'nu da, 5953 sayılı Basın İş Kanunu'nun 14. maddesinde öngörüldüğü gibi ücretin peşin ödeneceği öngörülmemiştir. Buna göre, aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sonra ödenmelidir.

4857 sayılı Kanun'un 24/II-e. bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, primi, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir.

Dosya içeriğinden, iş sözleşmesinin, ücretlerin ödenmediği gerekçesiyle işçi tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. Somut olayda, yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, işçinin fazla mesai ücretlerinin ödenmediği tartışmasızdır. Bu itibarla, davacı işçinin kıdem tazminatı isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile hüküm tesisi hatalıdır.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.