• "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."
 • "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır." VICTOR HUGO
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." Aristo
 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır."
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
 • "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. " GEORGES DUHAMEL
 • "Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir." Seneca
 • "Adaleti seven bir insan için her yer emindir." EPIKTETOS
 • "Adalet erdemlerin kraliçesidir. " Latin Atasözü

       yargitay logo100

                 T.C.

         YARGITAY

10.HUKUK DAİRESİ

 

ESAS             : 2014/11359

KARAR        : 2014/16319

TARİHİ         : 01.07.2014


Mahkemesi : İzmir 12. İş Mahkemesi

Tarihi : 13.02.2014

No : 2012/101-2014/151

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

       yargitay logo100

                  T.C.

           YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

ESAS              : 2013/21-447

KARAR        :2013/492

TARİH          : 10.04.2013

 

 

MAHKEMESİ : Samsun 1.İş Mahkemesi

TARİHİ : 06/12/2012

NUMARASI : 2012/601 E-2012/925 K.


Taraflar arasındaki “hizmet tespiti ve işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Samsun 1.İş Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 07.10.2011 gün ve 2009/720 E-2011/497 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesi'nin 11.10.2012 gün ve 2011/16323 E.-2012/17136 K. sayılı ilamı ile;

(...Dava, davacının davalıya ait işyerinde geçen ve Kuruma bildirilmeyen çalışmalarının tespiti ile bir kısım işçilik alacaklarının istemine ilişkindir.

 yargitay logo100

           T.C.
    YARGITAY
9. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/15037

Karar No:2014/23989

Tarihi:9.7.2014

 

A) Davacı-Karşı Davalı İsteminin ve Savunmasının Özeti:

Davacı-karşı davalı Vakıf Üniversitesi, bir zamanlar üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan davalı-karşı davacının, iş bu davadan önce üniversite aleyhine işe iade davası açtığını, öğretim görevlisinin davayı kazandığını, mahkeme ilamını icraya koyduğunu, icra takibi sırasında öğretim görevlisi olan davalı-karşı davacıya fazla ödeme yapıldığını ileri sürerek, fazla yapılan ödemenin istirdadını talep etmiştir.

  yargitay logo100

            T.C.

     YARGITAY

7.HUKUK DAİRESİ

 

 

ESAS    : 2014/2145

KARAR : 2014/7139

TARİH : 01.04.2014

 

“……….Davalı, iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu ve bu nedenle yenilenmediğini savunmuştur.

Mahkemece, yapılan yargılama sonunda, davalının Vakıf Üniversitesi olduğu, davacının ise üniversite de akademik görevde bulunduğu, Uyuşmazlık Mahkememizin 05/11/2012 tarihli 189-234 sayılı Kararı, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin emsal kararları beraberce değerlendirildiğinde, davalı üniversitenin sürekli ve düzenli nitelikteki kamu hizmetinde çalıştırdığı davacının; statüsü, göreve alınması, hak ve yet¬kileri gözetildiğinde İdare Hukuku Kapsamında bir personel olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözüm yerinin de idari yargı yeri olduğu gerekçesi ile açılan davanın yargı yolu yanlışlığı nedeniyle reddine karar verilmiştir.