• "Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar."
 • "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır." VICTOR HUGO
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir." Aristo
 • "Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır."
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
 • "Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
 • "Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
 • "Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
 • "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
 • "Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
 • "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. " GEORGES DUHAMEL
 • "Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir." Seneca
 • "Adaleti seven bir insan için her yer emindir." EPIKTETOS
 • "Adalet erdemlerin kraliçesidir. " Latin Atasözü

    yargitay logo100

              T.C.

      YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 

ESAS              : 2014/21324 E.

KARAR        : 2015/36057 K.

TARİH          : 28.12.2015


MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

yargitay logo100

            T.C.

     YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

 

Esas : 2001/17500

Karar : 2002/2790

Tarih : 14.02.2002

eİK.13, 14

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI

Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde, davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı işçi işyerinde her gün 3,5 saat kadar bir fazla mesai yaptığı dosya içeriğinden ve tanık anlatımlarından anlaşılmaktadır. Uzun süre böyle bir fazla çalışmaya katlanması sonucu sözleşmesini feshetmek zorunda kalmıştır ki bu halin haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekir. Kendisi feshettiği için ihbar tazminatına hak kazanmaz. Dava dilekçesinde de bu fesih olgusunu kabul etmiştir. Buna rağmen işveren
tarafından haksız nedenle işten çıkarıldığı görüşü kabul edilerek ihbar tazminatına da karar verilmesi hatalıdır. Kaldı ki, davalının bu savunmasını doğrulayan deliller de sunulmamıştır.

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, 14.2.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

yargitay logo100

            T.C.

       YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

 

Esas    : 2007/22062

Karar   : 2008/16398

Tarih : 16.07.2008

 

KIDEM TAZMİNATI

İŞÇİNİN HAKLI NEDENE DAYALI DERHAL FESİH HAKKI


Davacı, fesih bildiriminde aracın elinden alınmak suretiyle iş koşullarının ağırlaştırıldığını, İstanbul’daki şubede görevlendirildiğini, diğer alacakları ile birlikte fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek iş akdini feshettiğini açıklamıştır. Mahkemece, hizmet sözleşmesinde Türkiye sınırları içerisindeki işyerlerinde çalışmayı kabul edeceğine ilişkin düzenleme bulunduğundan nakledilen görev yerine gitmeyerek akdi kendisinin feshettiği kabul edilerek davacının ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamadığı kabul edilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının fazla mesai, genel tatil ücreti ile prim alacağının bulunduğu sabittir.

     yargitay logo100

               T.C.

      YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

 

 

ESAS NO      :2014/23670 E.

KARAR NO :2015/34579 K.

TARİH          : 07.12.2015


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı-karşı davalı kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine, davalı - karşı davacı ise ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın ise kabulüne karar verilmiştir. 

Hüküm süresi içinde davacı-karşı davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: