İcra ve İflas Hukuku gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişisi niteliğindeki şirketlerin, ticari yaşamları alanında doğan fatura, açık hesap çalışma, kıymetli evrak hukukuna ilişkin ilişkilerinden, mahkemelerin sağladığı ilamların yerine getirilmesi ile ilgili işlemlerinden, yasalarca ilam hükmünde sayılmış belgelerin içeriğinden kaynaklanan işlemlerden, alacak-borç ilişkilerinden kaynaklanan birçok alacağın cebri icra yolu dediğimiz devlet aracılığıyla zorla yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin düzenlendiği hukuk alanıdır.
İcra ve İflas Hukuku aynı zamanda ödeme güçlüğü yaşayan özel hukuk tüzel kişilerinin iflasın ertelenmesi, konkordato ve iflas gibi özgün müesseseler ile olan ilişkilerini de düzenlemektedir.

İcra – İflas Hukuku kapsamında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır:

* Sorunlu Alacakların İcra Takibi

– Kambiyo Senetlerine Dayanan Alacaklar,

– Rehin Ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi,

– İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir Uygulamaları,

– İlama Dayalı Alacakların Tahsili,

* Menfi Tespit Ve İstidat Davaları

* Takibin İptali Davaları

* İstihkak Davaları

* İhalenin Feshi Davaları

* Sıra Cetveline İtiraz

* İflas, İflasın Ertelenmesi Ve Konkordato Davaları

* İcra İflas Hukukundan Doğan Diğer Davalar