6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. Maddesinin 1. Fıkrası a bendinde yer alan ibareye göre 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmekle yükümlü tutulmuştur.

İşveren, çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunması hâlinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilecektir.

Ancak 6331 S.K. dair Yönetmeliğin 5./ 8. Fıkrasında yer alan “(8) (Ek: RG-18/12/2014 -29209) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. Bu fıkraya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.” düzenlemesi gereğince, belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

6331 S. Kanunun yürürlük hükümlerini düzenleyen m.38.a/1 hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde” yürürlüğe girecektir.

10 (On) ‘Dan Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşletme İçin Uzmanlık Eğitimi

10 (On) ‘dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde işyerinin işveren ya da işveren vekili Anadolu Üniversitesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın aralarında imzalamış olduğu protokol çerçevesinde açılmış sertifika programına katılım sağlayıp eğitim sonunda yapılacak olan sınav sonrasında başarılı olan işveren ya da işveren vekilleri 10 (On) ‘dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerinde iş güvenliği hizmetini kendileri yapabileceklerdir. Böylelikle; küçük işletmelerin işveren ya da işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde maliyeti düşürmüş ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmiş olacaklardır.

10 (On) ‘dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin işveren ya da işveren vekilleri ( http://esertifika.anadolu.edu.tr/ ) linkinden Anadolu Üniversitenin ‘’İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-sertifika programına başvurabilirler.

10 (On) ‘Dan Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşveren Ya Da İşveren Vekilleri İş Sağlığı Ve Güvenliği E-Sertifika Programını Tamamladıktan Sonra Ne Yapmalıdır

30 Haziran 2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince; 10’ dan az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan ve yapılan eğitime katılarak e-sertifika almaya hak kazanan işveren veya işveren vekillerinin kendi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini üstlenmeleri halinde 30 Haziran 2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin m.14/4 (ve m.14/6) gereğince ekinde yer alan taahhütnamenin İSG-KATİP üzerinden https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/Logout.aspx adresinde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün internet sitesinden izlenecek yol yardımı ile BEŞ GÜN İÇERİSİNDE onaylanarak yüklenmesi gerekmektedir.

Hizmetin işveren veya işveren vekili tarafından sağlanamadığı durumlarda OSGB’lerce işyerlerine sunulan her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için İSG-KATİP sistemi üzerinden sözleşme yapılması gerekmektedir. (Yönetmelik m.14/11)

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ‘ne

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16924&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

İlinizde bulunan ve yetkilendirilen OSGB ve iletişim bilgilerine

https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/Logout.aspx adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

 

Not: 27 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika programına kayıt Başvuru işlemleri 1 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılmıştır.

Bir sonraki sınav için aynı yerden takip edilmesi uygun olacaktır.

 

Not: 26.12.2012 tarih ve 28509 Sayılı RG de yayımlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ nin ekinde yer alan hizmet türleri içerisinde konumuzu ilgilendiren tehlike sınıf tanımlamaları ve NACE kod karşılıkları tabloda yer almaktadır.

M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER  
69 Hukuk ve muhasebe faaliyetleri  
69.1 Hukuk faaliyetleri  
69.10 Hukuk faaliyetleri  
69.10.01 Bilirkişi faaliyetleri (hukuki konularda) Az Tehlikeli
69.10.02 Hukuk müşavirliği Az Tehlikeli
69.10.03 Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri) Az Tehlikeli
69.10.04 Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler) Az Tehlikeli
69.10.07 Noterlik faaliyetleri Az Tehlikeli
69.10.08 Sosyal güvenlik müşavirlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
69.10.09 Hukuki arabuluculuk ve uzlaştırma faaliyetleri (işgücü ve yönetim arasında, işletmeler arasında veya şahıslar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü için tahkim veya arabuluculuk hizmetleri) Az Tehlikeli

 

AVUKATLIK BÜROSUNDA ve ARABULUCULUK MERKEZLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI